Sven-Åkes släkt

Min antavla

Av Sven-Åke Björndahl

 

 

horizontal rule

Sven-Åke Elov Andersson, född 22 aug 1948 i Mariedam, Lerbäck sn (T).
Pensionär, tidigare banktjänsteman i SEB.
Far 2 ] [ Mor 3 ]

Antog 1969 moderns släktnamn: Björndahl. 

Född söndagen den 22 augusti 1948 kl 18.45 på Örebro Central- 
lasaretts BB-avdelning. Vikt 3.550 gr. Längd 50 cm. 
Examen vid handelsgymnasiet i Örebro 1967. 
Började arbeta på Skandinaviska Banken i Kumla 1967, flyttade till bankens kontor i Örebro 1970. 
Skandinaviska Banken gick ihop med Stockholms Enskilda Bank 1972 och fick namnet S-E-Banken. 
Blev kontorschef på bankens expeditionskontor på Gustavsgatan i Karlskoga 1974. 
Arbetade 1990-2000 vid bankens kontor i Örebro och från den 21 september 2000 vid bankens kontor i Motala. 
Avtalspensionär sedan den 1 september 2006. 
Trubadurar på 12-strängad gitarr med blandade visor och "nostalgi-låtar" från 50-60-talet. 

Adress: Skirsjövägen 6, 696 97 MARIEDAMM. 
tel  0730-510618. 
E-post: svenake.b@hotmail.com


Gift 28 mars 1970(-1975) i Örebro med 
Ann-Britt Fredriksson, född 12 jan 1947 i Örebro. Banktjänsteman
i Örebro, Hovsta sn (T).


Gift 16 okt 1976(-1996) i Karlskoga sn (T) med 
Elsa Lena Birgitta Hellberg, född 8 febr 1947 i Degerfors,
Degerfors sn (S). Kassörska i Karlskoga, Karlskoga.


Gift 2 juli 1998 i Lerbäck sn (T) med 
Berit Kristina Larsson, född 30 sept 1946 i Björshult, Vretstorp,
Viby sn (T). Bosatt i Mariedamm, Lerbäck sn (T).

Pensionär, tidigare Driftchef vid Loomis Sverige AB i Örebro.


Barn i första giftet:
Klas Elov Gustaf Björndahl, född 31 mars 1974 i Örebro,
Längbro sn (T). Bosatt i Örebro.

Förlovad 16 okt 2007 med 
Jenny Maria Sjödin, född 24 mars 1980 i Örebro, Längbro sn (T). Bosatt
i Örebro.


Barn i andra giftet:
Eva Lena Sofia Hellberg, född 31 jan 1974 i Karlskoga,
Karlskoga sn (T). Bosatt i Örebro. numera Björndahl.
Lenas dotter, adopterad av Sven-Åke. 

Förlovad med 
Joakim Frank, född 1 jan 1971 i Örebro, Olaus Petri sn (T). Bosatt
i Örebro.

 

Sven Daniel Björndahl, född 29 april 1976 i Karlskoga,
Karlskoga sn (T). Telefonoperatör i Karlskoga, Karlskoga sn (T).

Förlovad 4 febr 2008 i Karlskoga med 
Malin Öqvist, född 21 dec 1981.


horizontal rule

*** Generation I ***

f
Jonne Elof Andersson, född 24 dec 1913 i Mariedam, Lerbäck sn (T),
död 4 mars 1985 i Mariedamm, Lerbäck sn (T). Handlande i Mariedamm,
Lerbäck sn (T).
Far 4 ] [ Mor 5 ] [ Maka 3 ] [ Proband 1 ]

Drev tillsammans med brodern Rune handel i Mariedam som de övertog efter fadern Josua vid hans bortgång 1934. Affären var belägen i magasinet bakom Björkängen. Den 1 okt 1950 köptes Handelsbolaget och affären flyttades dit den 1 dec samma år. 
Affären överläts i augusti 1982 till Per Åke Gustavsson. 
Jonne var aktiv som kassör och organist i Missionskyrkan i Mariedam (Svenska Missionsförbundet). 

Historik om affären: 
Grundades år 1864 av C G Jansson, ursprungligen bonde och dessutom morbror till den kände litteraturprofessorn Erik Hjalmar Linder. Under de första åren drev Jansson affären hemma på gården Lassafall. Sortimentet var brett och omspände det mesta från matvaror till smide. När järnvägen kom och Mariedam fick en egen järnvägsstation blev det naturligt att också affären flyttade från bondgården till det lilla samhället. År 1899 tog sonen Teodor Karlsson över affären och han drev affären i 30 år till år 1929 då svågern Josua Andersson blev rörelsens innehavare. Josua fick inte uppleva någon längre tid som egen företagare, han avled efter 5 år och sönerna Jonne och Rune fick ta vid. Jonne hade ännu inte fyllt 21 år och Rune var bara 18 år, därför fick modern Elin officiellt stå för firman till en början, men i praktiken var det ändå de båda bröderna som drev och skötte butiken. I 48 år kämpade "Josuapôjka" tillsammans med affären. När de började var deras affär en av fyra dagligvarubutiker, när de slutade med pensionens rätt var de ensamma kvar. 
/Utdrag ur Länsposten 20/9 1984/ 

Några rader om Mariedam: 
Utdrag ur boken "Några drag ur Lerbäcks historia" av Gustaf Sahlström, utgiven år 1936. 

/Vi ska idag låta Mariedam, ett invid den täcka sjön Skirn vackert beläget samhälle, passera revy för våra blickar. Före järnvägen (färdig 1872) fanns det icke många ställen i Mariedam, men Skirnstugan och gamla skolan funnos. 
Intresset i det gamla Mariedam rörde sig kring Mariedams bruk, de Geerarnas och Grillarnas kära Mariedam. Dams masugn var en bondmasugn och Trehörning en brukspatronernas masugn. Bergsmännen och underhavande under bruket fraktade malm, kol och "limsten" till masugnarna och tackjärn från desamma. 
Bland de första, som uppförde byggnader i samhället, voro bergsmannen C.G.Jansson och nämndeman C.V.Bergqvist. C.G.Jansson byggde det hus, sonen kamrer Th.Carlsson nu bebor och äger. Samtidigt byggde hr C.V.Bergqvist det hus, där dottern fru Vallström drivit hotellrörelse. 
Järnvägen kom till stånd år 1872 och något senare den byggnad, som äges av lärarinnan Greta Lundqvist. Lika gammal som denna byggning är den byggnad, som stationskarlen F.Lundkvist uppförde. Där mejeriet nu ligger, hade bryggare Pettersson ett bryggeri. Efter bryggeriet blev det garveri. Störste fordringsägaren kamrer K.A.Englund köpte huset av hr Sandberg och sålde det för cirka 23 år sedan till det nybildade andelsmejeriet. Våren 1936 beslutade mejeriföreningen sig för en nybyggnad av mejeriet. 
Under årens lopp har den ena byggningen byggts efter den andra. Utom privathus ha vi skolan, församlingshemmet, ordenshuset m.fl. byggnader. Under de sista åren har i samhället bedrivits en livlig byggnadsverksamhet. Herr Karl Vallström har uppfört tvenne hus. Fru Tea Malmborg har låtit uppföra ett nytt vackert hus, i vilket telegrafverket hyr lokal för telefonstation. Handlanden H.Cederqvist har uppfört en större och urmakaren Harry Schjölin en mindre villa. 
Telefonstationen är ansluten till Askersunds växelstation. För att erhålla telefonstation sattes år 1897 såsom minimum 13 abonnenter. I Mariedam fanns det endast 8, varför man fick öka ut med 5 från Zinkgruvan. Nu finnas 37 abonnenter. 
För varuutbytet är väl sörjt. Emil Eriksson hade speceriaffär i Bergqvists hus i många år. Han sålde affären till Mariedams handelsbolag, som sedan byggde huset mitt emot, där affären ännu pågår. 
Kamrer Th.Carlsson började affär 1899 och höll på i 30 år, då svågern Josua Andersson övertog affären. Kooperativa affären började år 1927. H.Cederqvist öppnade egen affär 1933 och byggde nytt 1935. Fru Tea Malmborg har modeaffär, firman Bröderna Andersson driver skoaffär. 
I fråga om penningplacering var kamrer Th.Carlsson ombud för Örebro Enskilda Bank under åren 1907-1918. Sistnämnda år köpte Skandinaviska Kredit AB upp Örebro Enskilda Bank och bildade eget kontor i Mariedam. Denna bank är f.n. platsens enda. Svenska Handelsbanken arbetade i Mariedam åren 1918-1930. 
Om religiösa föreningar och deras arbete är utförligt talat på andra ställen i denna bok. Vi erinra blott om Mariedams församlingshem, om Missionsförsamlingen, om Pingstvännernas församling, om ordensarbetet. Givetvis äger ett samhälle som Mariedam både idrotts- och badstuförening. Badstun var färdig 1934. Frekvensen bland badande har varit stor, men är här som på många orter störst bland herrarna. 
För matfrågan och kroppens välbefinnande är väl ordnat. Fru Wallström har haft hotellrörelse, och fru Anna Cederqvist och fru Nancy Karlsson idka kaférörelse. 
För sjukvården är sörjt i så motto, att distriktssköterskan är bosatt i Mariedam. 
I Mariedams samhälle finnes intet överflöd på industri. Fabrikör Johan Klingberg har smedja för tillverkning av klackjärn, men rörelsen drives f.n. i mindre skala. Herr Oskar Andersson driver kvarnrörelse (1 par stenar och en vals), och herr Harry Schjölin har sen år 1934 urmakerirörelse. Skjutsstationen i Mariedam upphörde år 1925./ 

Fakta efter detta: 
Mariedam namnändrades till Mariedamm den 1 jan 1960. 
Mejeriet nedlades 1965. 
Skolan nedlades 1966. 
Konsum nedlades 1967. 
Stationen nedlades 1971, stationshuset är nu rivet. 
Posten, som startade med en poststation den 15 dec 1873 och blev en postexpedition den 1 okt 1955, nedlades 1972.


Gift 18 febr 1945 i Lerbäck sn (T) med nästa ana 

Gift 24 okt 1981 i Lerbäck sn (T) med 
Signe Viktoria Larsson, född 6 febr 1912 i Sundsjön, Filipstad sn (S),
död 14 mars 1993 i Askersund, Askersund sn (T). Distriktsköterska
i Askersund, Askersund sn (T).


Barn i första giftet:
Sven-Åke Elov Andersson, född 22 aug 1948, se ana 1.

Gunnar Arvid Andersson, född 1 febr 1951 i Mariedam, Lerbäck sn (T).
Banktjänsteman i Askersund, Askersund sn (T).
Antog 1969 moderns släktnamn: Björndahl. 

"Studentexamen", Alléskolan i Hallsberg, ekonomisk linje, 1970. 
Började arbeta på Smålandsbanken i Askersund 1970, vilken 1972 
köptes upp av Göteborgs Bank, samtidigt ändrades namnet till Götabanken. 
Arbetade i Örebro 1975-1980, varav från 1978 som expeditionsgruppchef. 
Började som kontorschef i Laxå hösten 1980. 
Flyttade från Götabanken till S-E-Banken 1990 och blev kontorschef på kontoret i Askersund. 
Arbetar nu vid SEB:s kontor i Kumla. 
Sjunger andratenor i Askersunds manskör. 

Adress: Morkullegatan 1, 696 33 ASKERSUND. 
tel 0583-14372 
E-post: g.bjorndahl@telia.com 
Gift 12 aug 1978 i Hallsberg sn (T) med 
Evelyn Vigdis Såstad, född 20 april 1946 i Tverlandet (Norge).
Barnskötare i Askersund, Askersund sn (T).


m
Marta Ingeborg Björndahl, född 13 dec 1911 i Ludvika, Ludvika sn (W),
död 22 febr 1980 i Mariedamm, Lerbäck sn (T). Bankkassörska i Mariedamm,
Lerbäck sn (T).
Far 6 ] [ Mor 7 ] [ Make 2 ] [ Proband 1 ]

Växte upp sedan ca 8 års ålder i Kumla hos 
Gustav Arvid Andersson, f. 8 aug 1879, d. 13 juni 1969 i Sannahed och hans hustru 
Lydia född Jonsson, f. 4 maj 1878 i Kumla, d. 27 dec 1971 i Sannahed. 
Anderssons drev lantbruk på egen gård i Via (intill nuvarande Kriminalvårdsanstalten) och flyttade sedan till Granbergavägen 2 i Kumla och slutligen till ålderdomshem i Sannahed. 
Marta adopterades i vuxen ålder (ca 20 år) av Arvid och Lydia. 

Anställdes den 1 juli 1938 i Skandinaviska Banken och började arbeta på bankens kontor i Mariedamm/Åmmeberg. 
Marta var aktiv som söndagskollärarinna i Missionskyrkan i Mariedam (Svenska Missionsförbundet). 

 


Gift 18 febr 1945 i Lerbäck sn (T) med föregående ana 

horizontal rule

*** Generation II ***

ff
Anton Josua Andersson, född 17 dec 1875 i Mariedam, Lerbäck sn (T),
död 3 juli 1934 i Mariedam, Lerbäck sn (T). Handlande i Mariedam,
Lerbäck sn (T).
Far 8 ] [ Mor 9 ] [ Maka 5 ] [ Son 2 ]

Flyttade 1902 till Björkängen. 
Flyttade 1909 till Skirsjöstrand, där föddes Stina och Jonne. 
Flyttade 1915 till Billingen, där föddes Rune. 
Flyttade 1922 till Adolfsnäs. Byggde "Strandvägen" 1925. 
Arbetade hos Theodor Karlsson i dennes affär, belägen i Björkängen, övertog affären den 19 aug 1929 och flyttade den till magasinet bakom Björkängen.


Gift 21 nov 1909 i Lerbäck sn (T) med nästa ana 

Barn:
Stina Helena Andersson, född 24 maj 1910 i Mariedam, Lerbäck sn (T),
död 23 febr 1919 i Mariedam, Lerbäck sn (T). Bosatt i Mariedam,
Lerbäck sn (T).
Dog i brusten blindtarm, den satt på fel sida. 

Jonne Elof Andersson, född 24 dec 1913, se ana 2.

Rune Anders Andersson, född 20 april 1916 i Mariedam, Lerbäck sn (T).
Handlande i Mariedam, Lerbäck sn (T).
Drev tillsammans med brodern Jonne handel i Mariedamm: 
F:a Josua Andersson. 
Var även anställd på Örebro Läns Sparbank, kontoret i Mariedamm. 
Gift 15 juli 1951 i Sankta Valborg kapell, Lövhult med 
Ester Birgit Åkerbrant, född 30 nov 1921 i Sunneränga, Flisby sn (F).
Lärarinna i Mariedamm, Lerbäck sn (T).


fm
Elin Helena Rehnberg, född 23 sept 1874 i Örberga, Åsbro,
Lerbäck sn (T), död 4 febr 1948 i Mariedam, Lerbäck. Lärarinna i Mariedam,
Lerbäck sn (T).
Far 10 ] [ Mor 11 ] [ Make 4 ] [ Son 2 ]

Småskollärarinna i Ladäng 1893-1898. (I Ladäng hade tidigare systern Hanna varit ambulerande småskollärarinna 1885-1887.) 
Kom till Mariedam som småskollärarinna 1899 och tjänstgjorde 
till 1909 då hon gifte sig med Josua. 

Utdrag ur "Några drag ur Lerbäcks historia" av Gustaf Sahlström 1936: 
/Den första skolan i Mariedam byggdes åren 1864-1865 och öppnades höstterminen 1865. August Andersson valdes till lärare den 30 juni 1865. Andersson bodde i den nyuppförda skolhusbyggnaden och hade på södra gaveln 1 rum och kök samt ett mindre rum på övre botten. Det var trångt för den stora barnrika familjen, men Andersson var en tålig man. Lönerna voro små, och man fick vänja sig vid att försaka. År 1873 erhöll Andersson i likhet med ett par andra av församlingens lärare 100 Rdr Rmt. utöver laglig lön. Två år senare är han uppe i 600 kronors lön. År 1882 hade han 700 kr, kofoder och vedbrand. Ersättning för kofoder utgick fr.o.m. år 1884 med 90 kr. Andersson var glad och vänsäll samt humoristisk. Han ägde goda kunskaper och intresserade sig ganska mycket för svensk historia och naturkunnighet. Han var varm nykterhetsvän. Någon disciplinär kraft var han ej. Det berättas, att skolrådets ordf., själv en disciplinkarl, en dag allvarligt manade A. att hålla efter barnen och se till att disciplinen bleve bättre. Andersson lyssnade tålmodigt på förmaningen, men när den var slut, tog han upp sin snusdosa, öppnade locket och frågade, om det behagades en pris. Vad gjorde nu ordf.? Jo, med en spjuveraktig glimt i ögat tog han en pris ur den framräckta dosan. 
Småskolan: År 1888 beslutade församlingen av handlanden C.G.Jansson, N Björnfall, hyra en lägenhet vid Mariedams station för småskolan samt till bostad år lärarinnan för ett pris av 70 kr per år. Det är samma lokal som nu äges av kamrer Th.Karlsson. Denna lägenhet var första småskolan i Mariedam. Lärarinna var Augusta Johansson. 1890 antogs Gustava Lovisa (Visen) Hansson, Skyllberg, som lärarinna. Hon stannade som lärarinna i 4 år och blev sedan gift med ingenjör Kaleb Schjölin, Karlskoga. Efter fröken Visen Hansson kom Tekla Löfgren 1894-1898. Fröken Löfgren var från Göteborg. Hon satte pli på pojkarna och fordrade, att de skulle vara artiga och hövliga. Efter fröken Löfgren blev Elin Rehnberg lärarinna vid småskolan. Hon tjänstgjorde åren 1899-1909. Sedan hon slutat i skolan, blev hon gift med handlanden Josua Andersson. Elin Rehnberg efterträddes år 1910 av Maria Eriksson, som ännu 1936 tjänstgör i Mariedam. 
Folkskolan: August Andersson avgick 1896 med pension och till vikarie utsågs Karl Viktor Bonde från Sundborn. Den 30 jan 1897 valdes till folkskollärare Karl Gideon Hempel från Sunne. Hempel var en ovanligt nitisk och dugande lärarekraft. Hans undervisning sjönk aldrig ned till slentrian, ty han arbetade självständigt och prövade nya metoder. Såsom lärare och gammal nykterhetskämpe hörde han till pionjärerna, som arbetade med mursleven i den ena handen och svärdet i den andra. På äldre dagar utförde herr Hempel ett förtjänstfullt och betydande kommunalt arbete och var i Lerbäcks kommun en av förgrundsfigurerna. År 1906 anställdes Ebba Pettersson som biträdande lärarinna. Hempel efterträddes som folkskollärare av Johan Martin Hedenborg år 1919. 
Den nuvarande skolan byggdes 1903-1904 och man flyttade in i oktober 1904. Det gamla skolhuset inköptes av Statens Järnvägar och gjordes å detsamma diverse förändringar för att sedan använda det som betjäningshus. Det mindre huset d.v.s. lärarebostaden blev efter köpet av St. Järnvägar bostad åt banmästaren./ 

Skolundervisningen i Mariedamm lades ned 1966 och därefter har skolbyggnaden använts som Fritidsgård.


Gift 21 nov 1909 i Lerbäck sn (T) med föregående ana 

mf
Erik Wilhelm Björndahl, född 30 dec 1877 i Södra Vissboda,
Knista sn (T), död 14 dec 1949 i Sunnansjö, Grangärde sn (W). Skomakare
i Botgärdet, Sunnansjö.
Far 12 ] [ Mor 13 ] [ Maka 7 ] [ Dotter 3 ]

Erik Björndahl var först skomakare i Örebro men flyttade sedan 
till Ludvika där han tillsammans med en kompanjon drev en 
reparationsfabrik för skor. 
Efter pensioneringen (ca 1939-40) flyttade Erik och Susanna till Botgärdet, Sunnansjö.


Gift med nästa ana 

Gift med 
Susanna Persson. Bosatt i Botgärdet, Sunnansjö.


Barn i första giftet:
Margit Hilda Björndahl, född 23 april 1907 i Ludvika, Ludvika sn (W),
död 12 sept 1972 i Denver, USA. Bosatt i Denver, USA.

Gift 1935 i Denver, USA med 
Uno Johan Lundquist, född 12 mars 1907 i Skellefteå, Skellefteå sn (AC),
död 17 maj 1976 i Denver, USA. Bosatt i Denver, USA.

 

Magda Björndahl, född 1908-10 ? i Ludvika, Ludvika sn (W),
död 1910-12 ? i Ludvika, Ludvika sn (W). Avled i kikhosta.

 

Marta Ingeborg Björndahl, född 13 dec 1911, se ana 3.

Maja-Elisabeth Maj-Lis Björndahl, född 9 april 1916 i Ludvika,
Ludvika sn (W). Bosatt i Torslanda, Torslanda sn (O).
Maj-Lis och Erik gifte sig i Ludvika kyrka. 
Gift 19 juni 1937 i Ludvika sn (W) med 
Erik Kristenson, född 29 okt 1908 i Bäckevall, Håby sn (O),
död 12 dec 1995 i Torslanda, Torslanda sn (O). Taxichaufför i Torslanda,
Torslanda sn (O).


mm
Hilda Karolina Andersson, född 15 dec 1873 i Skyberga Egor,
Hardemo sn (T), död 11 dec 1917 i Ludvika, Ludvika sn (W).
Far 14 ] [ Mor 15 ] [ Make 6 ] [ Dotter 3 ]

Begraven sönd. 16 december 1917 på Ludvika kyrkogård.


Gift med föregående ana 

horizontal rule

*** Generation III ***

fff
Carl Johan Andersson, född 8 dec 1843 i Brahus, Dråsa ägor,
Tjällmo sn (E), död 15 sept 1894 i Mariedam, Lerbäck sn (T). Skomakare
i Mariedam, Lerbäck sn (T).
Far 16 ] [ Mor 17 ] [ Maka 9 ] [ Son 4 ]

Kom till Lövnäset 1864 och gifte sig med Sofia 1867. Flyttade 1867 till Norrgårdens Skolhus där Carl Johan var verksam som skomakare. Enligt hfl heter förstfödde sonen Carl Enoch. Inflyttade från Godegård 1872-11-05, till Solbacken och flyttade 1877 därifrån till Skirtorp varefter de 1890 köpte Marielund. I Marielund drevs skomakeri och där fanns också Mariedams första telefonstation.

Historik om Mariedam, citerat ur Mariedams-Posten från år 1903: 
"En rik holländare vid namn Louis De Geer erhöll som pant för till kronan gifna penningförsträckningar år 1619 en mängd hemman inom Nerike och Östergötland. 22 dec 1643 förvärfvade han genom utbyte och mellangift af 1,112 Rdr 17 öre specie äganderätten till Trehörning, Håkantorp och Önabo. Vidare köpte han Dammen, Skeppshult, Blackfäll, Tillefäll, Kätstorp, Solberga, Runsala, Björnfall och Abbeboda jämte en del skatteräntor för 7,841 Rdr 29 öre 14 3/4 penningar specie. Köpebrefvet utfärdades af drottning Kristina den 17 aug 1648. Björnfall gick sedan ifrån honom. Samtidigt kom han äfven i besittning af Skyllberg men kringliggande hemman. Louis De Geer grundlade Godegårds säteri (men bodde icke där), anlade Finspångs kanongjuteri och uppförde Skyllberg. 
Han dog 19 juli 1652, 65 år gammal. Han hade 14 barn och af dem öfvertog Johan De Geer Godegård, Dammen och Skyllberg och byggde omkring 1683 Trehörnings masugn. Johan De Geer var född i Amsterdam 1632, dog 1696, 64 år gammal och ligger begraven i Godegårds kyrka. 
Hans änka Sara De Geer sålde 1704 Godegård och Damsgodset till sin äldste son Jean De Geer d.y. Hon bebodde dock Godegård som änkesäte till sin död 1714, då sonen ditflyttade. Tidigare hade han ett antal år bebott Dammen, där han låtit uppföra den första ståndsmässiga mangårdsbyggnaden. Hans första maka, kusinen Sara Maria De Geer, en dotter till Louis De Geer d.y. å Finspong, hade dött 1699, och den andra, Maria Christina Bülow, avled 1713. Till sina båda fruars åminnelse ändrade han Dammens namn till Mariedam. Vid Jean De Geers död 1740 övertogs Godegård och Mariedam av äldste sonen Johan Carl De Geer och dennes svåger, brukspatronen Nils Bergenstråhle, vilka utlöste sina medarvingar. 1750 övertog De Geer svågerns andelar och blev ensam ägare till släktdomänen. Han avled dock redan 1752, efterlämnade änkan Althéa Maria De Geer, född De Besche, som förvaltade egendomen för sina nio omyndiga barns räkning. Fru Althéa Maria avled 1764, och under de närmast följande tio åren ägdes Godegård och Mariedam av ett släktkonsortium. Den 13 april 1775 såldes Godegård och Mariedam till direktör Johan Abraham Grill, son till göteborgsköpmannen, direktören i Ostindiska kompaniet Abraham Grill. Släkten Grill "var från Holland inflyttad i början af 1600-talet, vid samma tid som Louis De Geer". Till Holland hade Grillarna kommit via Augsburg från Genua, där ätten varit adlig och burit namnet Grillo. Stamfader för den svenska ättgrenen blev "riksguardien", dvs chefen för Rikets myntverk, Anthony Grill d.ä., död 1675. En av dennes sonsöner, stockholmsköpmannen Johan Abraham Grill (d.ä.) grundade det burgna Grillska handelshuset och var vid Gustaf III:s statskupp 1772 en av monarkens finansiärer. 
Johan Abraham Grill var sedan 1772 gift med Ulrica Lovisa Lüning, som efter sin makes död 1792 överlevde honom ända till 1824. Hon var en av det gustavianska tidevarvets herrgårdsfruar i stor stil. Sonen brukspatron Anton Wolter Grill övertog 1804 förvaltningen av Mariedamm. Vid ett 1814 förrättat arvskifte tillföll Mariedam Johan Abraham Grills sjätte son, protokollssekreteraren i Kungl. Maj:ts kansli Fredrik Wilhelm Grill, född 1784. Protokollssekreterare Grill, som var gift med Regina Christina Nordenfelt, bebodde Mariedam 1814-1827. Han avled 1861. Fredrik Grills fjärde son, Andreas Gustaf Grill, född 1827, blev 1851 förvaltare å Mariedam. Han var 1870-72 samt 1876-77 ledamot av riksdagens andra kammare och verkade som riksdagsman kraftigt för järnvägsbygget Hallsberg-Motala. Han var gift första gången med Charlotte Didron, död 1861, andra med Wendela Ihre, död 1869, tredje med Eva Lorichs, död 1926. Andreas Grill avled 1889 i Örebro (Trehörnings Masugn blåstes ned en försommardag 1889, samma dag brukspatron Grill fördes till sista vilan. "Den store metallurgen och hans hytta följdes åt i liv och död.") Hans familjegrav reddes ej på någon kyrkogård utan på en kulle med utsikt över hans kära Mariedam, som han "helt och hållet omskapat". När 1880-talets svåra kris satte in, mäktade bruksbolaget, vars ekonomi försämrats genom en misslyckad tackjärnsaffär på England, ej stå rycken. 1888 såldes Mariedam med underlydande till bröderna Gustaf och Ivan Svensson, vilka samma år överläto egendomen på Skyllbergs Bruks Aktiebolag. Mariedamsgodsets senare historia är gemensam med Skyllbergs." 

Ortsnamnet Mariedam ändrades den 1 jan 1960 till Mariedamm. (med 2 "m" på slutet)


Gift 9 maj 1867 med nästa ana 

Barn:
Carl Enoch Andersson, född 13 aug 1869 i Godegård sn (E),
död 1900/1910.
Avled i början på 1900-talet i lungsot 

Johan Valfrid Andersson, född 8 juli 1871 i Godegård sn (E),
död 1905/1910. Skomakare.
Avled i början på 1900-talet i lungsot 

Ester Sofia Andersson, född 21 nov 1873 i Mariedam, Lerbäck sn (T),
död 1900/1910.
Avliden i början på 1900-talet i lungsot 

Anton Josua Andersson, född 17 dec 1875, se ana 4.

Anna Elisabet Betty Andersson, född 20 maj 1878 i Mariedam,
Lerbäck sn (T), död 1 juli 1932 i Mariedam, Lerbäck sn (T). Bosatt
i Mariedam, Lerbäck sn (T).
Flyttade vid giftermål 1899 till Lassafall och sedan 
1901 till Björkängen. 

Utdrag ur Erik Hjalmar Linders bok "Mitt Levande Förflutna": 

/Vare sig det berodde på handeln eller ej - Björkäng i Mariedam tycktes mig som gästande syskonbarn alltid flöda av mjölk och honung. Jul- och påskbord dignade och prunkade i moster Bettys hägn: gräddklicken i sillsalladens topp lyser ännu för mitt öga, och hennes ris á la Malta föreföll mig som en rätt från paradiset. 
Ändå omstrålas nog kräftkalasen ute i den lilla trädgårdspaviljongen av en ännu djupare glans, liksom jordgubbsefterrätterna. Och eftersom vi var omättliga, vi jämnåriga kusiner, hände det väl att man efteråt fann oss hängande, klättrande och mumsande i körsbärsträden utmed vägen. De små bruna bären hade en sötma aldrig återfunnen sen dess. 
Emellertid var inte kalasmaten det viktigaste i Björkäng för oss barn utan samkvämet efteråt uppe i det stora vardagsrummet där pianot stod. 
Där serverade moster Betty och hennes döttrar kaffet under ett sus av komplimanger från mostrar och mammor - alkohol förekom först under senare år och då gärna i form av hembryggt vin. Där tände morbröderna sina cigarrer och talade affärer - jag tror det blev mest anekdoter och släktprat. Bröderna hade ett torvmossebolag ihop och det kunde ettra till sig kring redovisningar och annat. Kvällens höjdpunkt - åtminstone för mig - var när morbror Theodor slog sig ner vid pianot antingen för att sjunga själv eller för att ackompanjera någon närvarande instrumentalist eller den samfällda sången./ 
Gift 10 febr 1899 med 
David Theodor Karlsson, född 22 febr 1865 i Lassafall, Mariedam,
Lerbäck sn (T), död 17 febr 1950 i Mariedam, Lerbäck sn (T). Bankkamrer
i Mariedam, Lerbäck sn (T).
Skötte faderns affär under dennes 10 sista levnadsår, samt drev 
smidesaffären själv under 25 år. Överlät diverseaffären till svågern Josua 1929. 
Var ombud för Örebro Enskilda Bank under åren 1907-1918. 
Sistnämnda år köpte Skandinaviska Kredit AB upp Örebro Enskilda 
Bank och bildade eget kontor i Mariedam med Th som kamrer. 
Byggde Björkängen (Pensionatet) 1901 och bodde där till sin död. 

 

Oskar Paulus Paul Andersson, född 25 jan 1881 i Mariedam,
Lerbäck sn (T), död 13 nov 1935 i Örebro. Antagit namnet Lindqvist.
Lät 1920 bygga Billingsro på en avstyckning från Marielund. 
Flyttade 1921 till Nornäset och sedan 1926 till Örebro. 
Startade Lilla Hotellet i Örebro. 
Gift 4 sept 1920 med 
Ruth Carolina Boman, född 2 sept 1890 i Örnsköldsvik, död 4 aug 1943
i Stockholm. Sjuksköterska.
Drev "Karolinahemmet" ett sjukhem i Örebro. 

Henrik Samuel Andersson, född 20 jan 1883 i Mariedam, Lerbäck sn (T).
Emigrerat till USA.

 

David Andersson, född 6 maj 1885 i Mariedam, Lerbäck sn (T),
död 28 maj 1981 i Lerbäck, Lerbäck sn (T). Skomakare i Mariedam,
Lerbäck sn (T).
Lät bygga Lillhem 1920 på en avstyckning från Marielund. 
Bodde där tills han på ålderns höst flyttade till Lerbäckshemmet. 
Drev tillsammans med tvillingbrodern Bernhard skomakeri efter 
fadern. Spelade orgel och gitarr. Tillsammans med brodern Bernhard 
som spelade fiol, spelade de på danser m.m. i stugorna. 
Gift 6 okt 1916 med 
Ellen Cecilia Johansson, född 8 sept 1895 i Solbacken, Mariedam,
Lerbäck sn (T), död 5 dec 1960 i Lillhem, Mariedam, Lerbäck sn (T).

 

Bernhard Andersson, född 7 maj 1885 i Mariedam, Lerbäck sn (T),
död 1966. Skomakare i Uddevalla, Uddevalla sn (O).
Drev tillsammans med tvillingbrodern David skomakeri efter fadern 
i Mariedamm. Flyttade sedan till Uddevalla och arbetade på en 
fabrik som tillverkade rökpipor. 
Gift 28 sept 1918 med 
Naemi Hempel, född 1889, död 1970. Bosatt i Uddevalla, Uddevalla sn (O).
Adoptivdotter. 

ffm
Anna Sofia Carlsdotter, född 23 aug 1845 i Södra Skalltorp,
Godegård sn (E), död 27 aug 1925 i Mariedam, Lerbäck sn (T). Telefonist.
Far 18 ] [ Mor 19 ] [ Make 8 ] [ Son 4 ]

Flyttade till Jakobshyttan 1867 och gifte sig samma år. 
Drev Mariedams första telefonstation belägen i hemmet i Marielund. 
Telefonstationen startades 1897 och då krävdes 13 abonnenter. 
I Mariedam fanns bara 8, varför man fick öka ut med 5 abonnenter 
från Zinkgruvan. 

Godegårds husförhörslängder åren 1843-1880 anger att Anna Sofia föddes 1845-07-23. 
Samma hfl anger vigseldatum med Carl Johan till 1867-06-09.


Gift 9 maj 1867 med föregående ana 

fmf
10 Anders Jan Rehnberg, född 27 sept 1824 i Örberga, Lerbäck sn (T),
död 2 juni 1913 i Örberga, Lerbäck sn (T). Liesmed, Nämndeman, Kyrkvärd
i Örberga, Lerbäck sn (T).
Far 20 ] [ Mor 21 ] [ Maka 11 ] [ Dotter 5 ]

Kyrkvärd i Lerbäck 1872-12-01 till 1878-10-20. 
Avled av slag.


Gift 8 juli 1859 med nästa ana 

Barn:
Johan Alfred Rehnberg, född 4 juni 1860 i Örberga, Lerbäck sn (T),
död 29 maj 1949 i Örberga, Lerbäck sn (T). Predikant i Örberga,
Lerbäck sn (T).
Utdrag ur "Några drag ur Lerbäcks Historia" av Gustaf Sahlström 1936: 
/I Åsbro missionsförening har Alfred Rehnberg tjänat som församlingsföreståndare i 40 år och som predikant i 45 á 50 år./ 
Han var även mycket aktiv som söndagsskollärare i missionsföreningen och som styrelsemedlem i Blåbandsföreningen i Åsbro. 

Gift 12 maj 1883 med 
Emelia Charlotta Emelie Carlsdotter, född 27 jan 1860 i Åsa,
Godegård sn (E), död 19 nov 1949 i Örberga, Lerbäck sn (T).

 

Alma Charlotta Rehnberg, född 18 febr 1862 i Örberga, Lerbäck sn (T),
död 1 aug 1862 i Örberga, Lerbäck sn (T).

 

Mariana Charlotta Rehnberg, född 13 maj 1863 i Örberga,
Lerbäck sn (T).
Flyttade till Björkvik sn (D) 1914-09-12. 

Johanna Elisabet Hanna Rehnberg, född 16 sept 1865 i Örberga,
Lerbäck sn (T), död 6 april 1948 i Kumla, Kumla sn (T). Lärarinna.
Inga barn. 
Ambulerande småskollärarinna i Ladäng ht 1885-1887. Lärarinna vid Kyrkskolan i Lerbäck 1888-1891. 
Flyttade till Godegård sn (E) 1892-07-18. 
Gift med 
Johan Oskar Carlsson, född 1865, död 1937. Handlande i Björkvik,
Björkvik sn (D).

 

Amanda Eugenia Rehnberg, född 2 nov 1867 i Örberga, Lerbäck sn (T),
död 18 okt 1963.
Amanda och Arvid kusiner. 
Flyttade till Hallsberg 1903-11-20. 
Gift 19 sept 1903 med 
Karl Arvid Rehnberg, född 25 okt 1865 i Lerbäck sn (T), död 17 jan 1940.
Snickare i Hallsberg, Hallsberg sn (T).

 

Anna Lovisa Rehnberg, född 26 juni 1872 i Örberga, Lerbäck sn (T).
Bosatt i Arboga.
Flyttade till Viby sn (T) 1900-06-08. 
Gift med 
David Wallberg, född i Viby sn (T). Hemmansägare i Arboga.

 

Elin Helena Rehnberg, född 23 sept 1874, se ana 5.

Hilma Maria Rehnberg, född 24 april 1878 i Örberga, Lerbäck sn (T),
död 14 aug 1970 i Hjortkvarn.
Flyttade till Godegård sn (E) 1901. 
Grav i Lerbäck. 
Gift med 
Carl Oskar Jansson, född 16 febr 1879 i Karintorp, Lerbäck sn (T),
död 5 maj 1959 i Hjortkvarn. Handlande.
Grav i Lerbäck 

fmm
11 Johanna Charlotta Jonsdotter, född 7 mars 1834 i Wiby, Wiby sn (T),
död 23 april 1891 i Örberga, Lerbäck sn (T). Bosatt i Örberga,
Lerbäck sn (T).
Far 22 ] [ Mor 23 ] [ Make 10 ] [ Dotter 5 ]

Avled i lunginflammation.


Gift 8 juli 1859 med föregående ana 

mff
12 Pehr Eric Björndahl, född 22 febr 1834 i Karlskoga, Karlskoga sn (T),
död 19 dec 1886 i Södra Vissboda, Knista sn (T). Bergsman
i Södra Vissboda, Knista sn (T).
Far 24 ] [ Mor 25 ] [ Maka 13 ] [ Son 6 ]

Övertog gården Södra Vissboda 1854.


Gift med nästa ana 

Barn:
Matilda Charlotta Björndahl, född i Södra Vissboda, Knista sn (T).

Gift med 
Lars Erik Eriksson. Hyttarbetare i Bånghammar.

 

Carolina Björndahl.

Gift med 
August Larsson. Handelsföreståndare i Degerfors.

 

Anna Lovisa Björndahl, född 3 dec 1859 i Södra Vissboda,
Knista sn (T), död 1949.

Gift med 
Anders Gustaf Andersson, född 15 sept 1850. Skogvaktare
i Skogshill, Svartå.

 

Karl Gustaf Björndahl, född 26 okt 1865 i Södra Vissboda,
Knista sn (T), död 6 nov 1960 i Södra Vissboda, Knista sn (T).
Hemmansägare i Södra Vissboda, Knista sn (T).
Övertog gården Södra Vissboda enligt köpekontrakt 24/3 1893 
för kr 1.925. 
Ledamot i Knista Fattigvårdsstyrelse. 
Gift med 
Kristina Karolina Lina Svensdotter, född 13 aug 1864, död .. maj 1954
i Södra Vissboda, Knista sn (T). Bosatt i Södra Vissboda, Knista sn (T).

 

Amanda Kristina Björndahl, född 25 jan 1868 i Södra Vissboda,
Knista sn (T), död 17 sept 1964 i Fjugesta.

Gift med 
Oskar Larsson, död 1926. Rörläggare i Fjugesta.

 

Klara Maria Björndahl, född 10 dec 1870 i Södra Vissboda,
Knista sn (T), död 1930 ca i Surahammar.

Gift med 
Frans Löfström. Skräddare i Surahammar.

 

Johan Henning Björndahl, född 24 juni 1874 i Södra Vissboda,
Knista sn (T), död 1960. Handelsbokhållare i Ljusne.

 

Erik Wilhelm Björndahl, född 30 dec 1877, se ana 6.

mfm
13 Sabina Jansdotter, född 10 jan 1832, död i Södra Vissboda,
Knista sn (T). Bosatt i Södra Vissboda, Knista sn (T).
Far 26 ] [ Mor 27 ] [ Make 12 ] [ Son 6 ]


Gift med föregående ana 

mmf
14 August Andersson, född 24 juli 1840 i Bulltorps ägor, Viby sn (T).
Torpare i Skyberga ägor, Hardemo sn (T).
Far 28 ] [ Mor 29 ] [ Maka 15 ] [ Dotter 7 ]

Enligt födelse- och dopbok Viby församling (C:5 1826-1857)


Gift 10 dec 1869 i Wiby sn (T) med nästa ana 

Barn:
Johanna Sofia Andersson, född 1 juli 1870 i Skyberga Egor,
Hardemo sn (T), död 29 juli 1951 i Olaus Petri sn (T).
Frånskild den 25 sept 1907. 
Gift(-25 sept 1907) med 
Karl Johan Pettersson, född 1869 i Hardemo sn (T).

 

Augusta Kristina Andersson, född 5 febr 1872 i Skyberga Egor,
Hardemo sn (T).

 

Hilda Karolina Andersson, född 15 dec 1873, se ana 7.

Elin Maria Andersson, född 2 febr 1876 i Skyberga Egor,
Hardemo sn (T).
Har en dotter Margit ?? 

Jenny Charlotta Andersson, född 2 april 1878 i Skyberga Egor,
Hardemo sn (T), död 23 sept 1953 i Björkbacka, Aspabruk,
Askersunds landsförs (T).

Gift 13 sept 1901 med 
Gustaf Hjalmar Adolfsson, född 21 okt 1876 i Askersunds landsförs (T),
död 5 maj 1958 i Björkbacka, Aspabruk, Askersunds landsförs (T).

 

Hulda Josefina Andersson, född 13 juni 1880 i Skyberga Egor,
Hardemo sn (T), död 7 juli 1955 i Kumla, Kumla sn (T).
Har en son Holger och en dotter Linnea ?? 
Gift(-1 febr 1933) med 
Holm.

 

Ida Victoria Andersson, född 26 april 1883 i Skyberga Egor,
Hardemo sn (T).

 

Erik Fridolf Andersson, född 6 aug 1885 i Skyberga Egor,
Hardemo sn (T), död -1 dec 1969 i Älgånäs, Väse sn (S).

Gift 27 nov 1908 med 
Emma Augusta Andersson, född 27 juni 1883 i Askersund sn (T),
död 27 okt 1952 i Älgånäs, Väse sn (S).

 

Karl Hjalmar Andersson, född 25 april 1888 i Skyberga Egor,
Hardemo sn (T), död 10 juni 1951 i Vallersta 1:4, Kumla sn (T).

Gift 16 dec 1910 med 
Anna Maria Larsson, född 23 dec 1887 i Kumla sn (T), död 3 okt 1959
i Vallersta 1:4, Kumla sn (T).

 

Ester Linnea Andersson, född 24 mars 1890 i Julsta Egor,
Hardemo sn (T), död 18 juni 1958 i Olaus Petri sn (T).
Ogift 

mmm
15 Johanna Ersdotter, född 7 febr 1850.
Far 30 ] [ Mor 31 ] [ Make 14 ] [ Dotter 7 ]


Gift 10 dec 1869 i Wiby sn (T) med föregående ana 

horizontal rule

*** Generation IV ***

ffff
16 Anders Jansson, född 15 dec 1810 i Hängestorp, Tjällmo sn (E),
död 7 maj 1847 i Brahus, Dråsa ägor, Tjällmo sn (E). Dräng.
Far 32 ] [ Mor 33 ] [ Maka 17 ] [ Son 8 ]

Familjen flyttade år 1840 från Smedsbol i Tjällmo till Brahus.


Gift 1 nov 1839 i Tjällmo sn (E) med nästa ana 

Barn:
Anna Sophia Andersdotter, född 29 sept 1840 i Brahus, Dråsa ägor,
Tjällmo sn (E). Bosatt i Linköping.
1855 piga på Trosby och 1857 piga på Iskallebol. 
Flyttar 1864 till Hällestads församling och är antecknad som piga på Österby södergård för att 1869 flytta till Godegårds församling som piga på Norrgården, skolhuset. 
Gifter sig och flyttar den 21 april 1871 till Gårdsjö i Lerbäcks församling. 
Flyttar sedan 1881 till Linköping. 
Gift 21 april 1871 med 
Gustaf Albert Danielsson, född 24 april 1846 i Kristberg sn (E).
Snickare, Bokbindare i Linköping.

 

Carolina Andersdotter, född 17 dec 1841 i Brahus, Dråsa ägor,
Tjällmo sn (E), död 1 juli 1893 i Höglund, Tjällmo sn (E).
1853 piga på Kronfallet i Tjällmo församling och 1859 piga på Trosby 
Avled i magkräfta. 
Gift 18 okt 1862 i Tjällmo sn (E) med 
Olof Fredrik Olofsson, född 27 aug 1826, död 19 febr 1901. Mjölnare
i Höglund under Kvarnkärr, Tjällmo sn (E).

 

Carl Johan Andersson, född 8 dec 1843, se ana 8.

Anders Fredrik Andersson, född 24 juli 1845 i Brahus, Dråsa ägor,
Tjällmo sn (E).

 

Augusta Andersdotter, född 17 okt 1847 i Brahus, Dråsa ägor,
Tjällmo sn (E).


fffm
17 Carolina Svensdotter, född 20 juli 1816 i Nyborg på Bondeby ägor,
Kristberg sn (E), död 12 nov 1852 i Brahus, Dråsa ägor, Tjällmo sn (E).
Far 34 ] [ Mor 35 ] [ Make 16 ] [ Son 8 ]

Inflyttad från Kristberg 1838.


Gift 1 nov 1839 i Tjällmo sn (E) med föregående ana 

ffmf
18 Carl Anders Jonsson, född 9 sept 1814 i Godegård, Godegård sn (E).
Torpare i Södra Skalltorp, Godegård sn (E).
Far 36 ] [ Mor 37 ] [ Maka 19 ] [ Dotter 9 ]

Döptes 1814-09-11 i Tostebacka, Godegård.

Uppgifter från Godegårds husförhörslängd (AI:6,69) för 
åren 1812-1816


Gift 5 dec 1844 med nästa ana 

Gift 26 dec 1858 med 
Gustava Sundberg, född 12 aug 1829. Bosatt i Södra Skalltorp,
Godegård sn (E). (hfl).


Barn i första giftet:
Anna Sofia Carlsdotter, född 23 aug 1845, se ana 9.

Carl Gustaf Carlsson, född 2 aug 1848 i Södra Skalltorp,
Godegård sn (E), död 15 nov 1908 i Isåsen, Lerbäck sn (T). Bosatt
i Isåsen, Lerbäck sn (T).
Flyttar till Knarkebo 1874. 
Flyttar den 23 oktober 1878 till Isåsen i Lerbäcks församling. 
Gift 28 sept 1873 med 
Gustava Jonsdotter, född 16 sept 1845, död 17 nov 1920 i Lerbäck sn (T).
Avled i hjärnslag. 

Per Anton Carlsson, född 11 juni 1851 i Södra Skalltorp,
Godegård sn (E), död 5 mars 1926 i Godegård sn (E). Torpare
i Södra Skalltorp, Godegård sn (E).

Gift 10 dec 1881 i Godegård sn (E) med 
Emma Lovisa Jansdotter, född 17 april 1859, död 2 dec 1926
i Godegård sn (E). Bosatt i Södra Skalltorp, Godegård sn (E).

 

Charlotta Carlsdotter, född 24 maj 1854 i Södra Skalltorp,
Godegård sn (E), död 26 febr 1934. Bosatt i Sjölunda, Mariedam,
Lerbäck sn (T). (hfl).
Flyttade till Tostebacka 1876. 
Gift 5 nov 1876 med 
Gustav Anton Jansson, född 3 jan 1852 i Godegård sn (E), död 29 dec 1938.
Torpare i Sjölunda, Mariedamm, Lerbäck sn (T).

 

Mathilda Carlsdotter, född 24 maj 1854 i Södra Skalltorp,
Godegård sn (E).
Flyttade till Norrgårdens Skolhus 1871 och vidare till 
Lerbäck 1872. Återvände från Motala 1877 och är utattesterad 
till Motala igen den 23 oktober 1878 för att åter flytta till Godegård den 10 november 1879. Flyttade efter makens död till Halmstad den 22 januari 1937. 
Gift 26 dec 1879 i Godegård sn (E) med 
Jan Anders Andersson, född 27 dec 1849, död 24 dec 1925
i Godegård sn (E). Torpare, Arrendator i Norra Skalltorp, Godegård sn (E).
Torparefolk under Skalltorp norra, flyttar den 19 maj 1893 till Sundsjötorp i Västra Ny och sedan tillbaka till Godegård den 1 maj 1894 som arrendator på Kviddgölen under Christineberg. 

Barn i andra giftet:
Johan Albert Carlsson, född 5 juli 1868 i Södra Skalltorp,
Godegård sn (E). Dräng, Skomakare.
Från den 20 september 1886 upptagen som dräng under Christineberg. Flyttar den 28 oktober 1887 till Gilltorp i Lerbäck och sedan den 17 november 1890 till Motala stadsförsamling. Antecknad på gården 19:3 som skomakarearbetare. Flyttar den 19 september 1893 till Maria Magdalena församling i Stockholm. 

Velina Gustava Carlsdotter, född 11 febr 1872 i Södra Skalltorp,
Godegård sn (E).
Flyttar den 1 november 1888 till Motala landsförsamling på Hagen under Hårstorp. Från 1890 på Motala Kniphammare. Flyttar den 6 maj 1892 till Norra Amerika (ensam). 

Oskar Walfrid Carlsson, född 21 aug 1874 i Södra Skalltorp,
Godegård sn (E). Smed.
Flyttar den 31 oktober 1889 till Sjölunda, Mariedam i Lerbäcks församling och sedan den 9 juni 1892 till Motala, antecknad som smideslärling på Motala prästgårds ägor. Från 1895 på Kanalområdet nr 80 som smed. Familjen utflyttade den 22 mars 1910 till Kristinehamn. 
Gift 12 okt 1901 med 
Helga Annelia Örtengren, född 27 mars 1874 i Kristberg sn (E).


ffmm
19 Maja Lisa Persdotter, född 14 juli 1821 i Sintbergstorp,
Godegård sn (E), död 21 april 1858 i Södra Skalltorp, Godegård sn (E).
Bosatt i Södra Skalltorp, Godegård sn (E).
Far 38 ] [ Mor 39 ] [ Make 18 ] [ Dotter 9 ]


Gift 5 dec 1844 med föregående ana 

fmff
20 Abraham Rehnberg, född 13 aug 1796 i Estabo, Lerbäck sn (T),
död 17 juli 1863 i Örberga, Lerbäck sn (T). Liesmed i Örberga,
Lerbäck sn (T). Örberga-grenen.
Far 40 ] [ Mor 41 ] [ Maka 21 ] [ Son 10 ]

Gifte sig till en av gårdarna i Örberga 1825 då han också 
köper Maja Cajsas del för 833 daler 16 shilling. 

Abraham Rehnberg blev 1848 förmyndare för: 
Drängen på Örberga, Olof Kåhlberg född 1802, dömd 1821 för sabbatsbrott, vägfridsbrott och slagsmål, 1827 slagsmål m.m., 
1837 fylleri 4:e resan. 
Skrivelse av den 21 okt 1848: 
"Till Häradsrätten i Kumla Härad 
Sedan Olof Kollberg från Estaboda fasta egendoms försäljning av mig förrättades har på flera personers tillstyrkan att Kollberg som redan då började blifva okynnig ej skulle på en gång utfå sina tilgångar har hos mig innestådd mot sedel 400 Rd Rg. På dessa ehuru ännu ej uppsagda har jag för dess räkning på dess anhållan gjort flere utbetalningar på dess skulder. Då likväl Kollberg, efter hvad han här vid tingsrätten visat genom sin förskräckliga lefnad, synes dagligen arbeta på ovannämnda dess enda behållnings förstörande, så att han säkert inom några år med en af lättja, dryckenskap och liderlighet förstörd kropp, faller det allmänna till last, så hemställer jag ödmjukt om icke största skäl föreligger att ställa denna Kollberg under förmyndare hvartill jag får föreslå Bergssexmannae Abraham Renberg i Örberga till hvilken jag genast vill redovisa hvad Kollberg kan ha tillgodo - men med denna vanartiga menniska hvill jag icke hafva annat att skaffa än sådant som af min tjänsteställning kan blifva och nog ofta blifver en följd. 
Victor Robsahm 
Krono Länsman"


Gift 11 juni 1821 i Lerbäck sn (T) med nästa ana 

Barn:
Abraham Rehnberg, född 10 juni 1822 i Estabo, Lerbäck sn (T),
död 4 febr 1886 i Lustebacken, Munslätt, Sköllersta sn (T). Liesmed.
Bodde första tiden efter giftermålet i Petersberg, Hyllö ägor, men flytade 1855 till svärföräldrarna i Hyllö. Redan samma år är han dock flyttad till Norra Lund, Estaboda ägor. 1860-67 står han som brukare av Linnerud, Lerbäck sn. 1867 flyttade han till Hallsberg sn där han brukade stamhemmanet Hvenen till 1874, arrenderade sedan en kortare tid komministerbostället Vrena i Hallsberg. Flyttade sedan till Sköllersta sn, bodde där först på Salstorp och sedan vid Lustebacken, Munslätts ägor. 
Vid arvsskiftet efter första hustrun översteg skulderna tillgångarna med 245,13 Rdl. 
Enligt Gustaf Sahlströms "Några drag ur Lerbäcks historia" höll Abraham R. under några år skarpa väckelsepredikningar för missionsföreningen. Han var med vid bildandet av Gårdsjö Missionsförening 1860 (som då kallades Lerbäcks Evangeliska Förening). 
Abraham avled i kallbrand. 
Gift 24 april 1844 med 
Maja Sophia Jansdotter, född 22 jan 1824 i Hyllö, Lerbäck sn (T),
död 8 april 1860 i Linnerud, Lerbäck sn (T).
Avled i konvulsioner. 
Gift 31 dec 1860 med 
Sofia Albertina Larsdotter, född 9 febr 1831 i Bengtstorp,
Lerbäck sn (T), död 11 febr 1915 i Sköllersta sn (T).
Avled av ålderdom. 

Anders Jan Rehnberg, född 27 sept 1824, se ana 10.

Maja Cajsa Rehnberg, född 18 febr 1827 i Örberga, Lerbäck sn (T),
död 5 febr 1910. Bosatt i Kärra ägor, Jerusalem, Lerbäck sn (T).
Avled av ålderdomssvaghet. 
Gift med 
Anders Jan Adamsson, född 30 dec 1828 i Lerbäck sn (T), död 4 okt 1915.
Torpare i Kärra ägor, Jerusalem, Lerbäck sn (T).
Avled av slag. 

Eva Lisa Rehnberg, född 14 okt 1829 i Örberga, Lerbäck sn (T),
död 10 jan 1909 i Örberga, Lerbäck sn (T). Bosatt i Örberga,
Lerbäck sn (T).
Ej gift, inga barn. 
Eva Lisa kvar på gården hela sitt liv. 
Bodde först hos brodern Anders Jan och sedan hos hans son Alfred. 

Carl Gustaf Rehnberg, född 4 aug 1832 i Örberga, Lerbäck sn (T),
död 4 okt 1898. Bosatt i Luckebo, Lerbäck sn (T).
Flyttade till Luckebo från Dovra 1864. 
Gift 1863 med 
Clara Albertina Jansdotter, född 27 april 1836 i Dalskogen,
Lerbäck sn (T), död 1924. Bosatt i Luckebo, Lerbäck sn (T).

 

Axel Fredrik Rehnberg, född 6 okt 1835 i Örberga, Lerbäck sn (T),
död 15 jan 1915 i Eriksberg, Lerbäck sn (T). Smed i Eriksberg,
Lerbäck sn (T).
Arbetade som ogift ute hos släktingar som dräng. Bodde efter giftermålet vid Mörtsjöfors, Gårdsjö ägor, flyttade 1875 till Estaboda och 1885 till Eriksberg. 
Avled av åderförkalkning. 
Gift 22 nov 1872 i Lerbäck sn (T) med 
Selma Albertina Skagerlund, född 16 dec 1850 i Hammar sn (T),
död 20 sept 1930 i Lerbäck sn (T).
Avled i lunginflammation. 

fmfm
21 Eva Lisa Andersdotter, född 20 mars 1791 i Örberga, Lerbäck sn (T),
död 4 juli 1869 i Örberga, Lerbäck sn (T).
Far 42 ] [ Mor 43 ] [ Make 20 ] [ Son 10 ]


Gift 11 juni 1821 i Lerbäck sn (T) med föregående ana 

fmmf
22 Jonas Jonsson, född 1786 i Sörby, Wiby sn (T), död 1845 i Sörby,
Wiby sn (T). Hemmansägare.
Far 44 ] [ Mor 45 ] [ Maka 23 ] [ Dotter 11 ]

Ägde Sörby och Bråntorp


Gift med nästa ana 

Barn:
Anna Maria Jönsdotter, född 1815 i Sörby, Wiby sn (T), död 2 maj 1893
i N. Höga, Wiby sn (T). Bosatt i N. Höga, Wiby sn (T).

Gift med 
Per Eric Jonsson, född 1810, död 2 maj 1893 i N. Höga, Viby sn (T).
Hemmansägare i N. Höga, Viby sn (T).

 

Lovisa Jonsdotter, född 1818 i Sörby, Wiby sn (T), död 1880.

Gift med 
Petter Nilsson, född 1794, död 1850. Kyrkvärd i Sjörs, Viby sn (T).

Gift med 
Carl Gustaf Olsson, född 1824 i Hardemo, Hardemo sn (T), död 
i Nalaviberg, Viby sn (T). Bosatt i Nalaviberg, Viby sn (T).

 

Clara Sofia Jonsdotter, född 1823 i Sörby, Wiby sn (T), död 1899.

Gift med 
Per Adolf Pettersson, född 1831, död 1876. Hemmansägare i Bråntorp.

 

Lena Cajsa Jonsdotter, född 1826 i Sörby, Wiby sn (T), död 1877.

Gift med 
Johan Persson, född 1823, död 1879. Kyrkvärd i Sörby, Wiby sn (T).

 

Johanna Charlotta Jonsdotter, född 7 mars 1834, se ana 11.

fmmm
23 Anna-Lena Andersdotter, född 1787 i Sjörs, Wiby sn (T), död 1863
i Sörby, Wiby sn (T).
Far 46 ] [ Mor 47 ] [ Make 22 ] [ Dotter 11 ]


Gift med föregående ana 

mfff
24 Henric Eliasson Björndahl, född 10 aug 1797 i Blinäs, Karlskoga sn (T),
död 29 maj 1854 i Södra Vissboda, Knista sn (T). Bonde i Södra Vissboda,
Knista sn (T).
Far 48 ] [ Mor 49 ] [ Maka 25 ] [ Son 12 ]

Köpte 1/6 mantal Södra Wissboda den 14/3 1846 av mjölnaren 
Petter Landström från Garphyttan för 800 R.B.

Uppgifterna kommer från husförhörslängden för Knista församling: 
AI:16 1851-1855 folio 211 Södra Vissboda


Gift 30 april 1820 i Karlskoga sn (T) med nästa ana 

Barn:
Christina Sophia Björndahl, född 7 mars 1831 i Karlskoga,
Karlskoga sn (T).

 

Pehr Eric Björndahl, född 22 febr 1834, se ana 12.

Carl Björndahl, född 15 febr 1837 i Karlskoga, Karlskoga sn (T),
död 22 febr 1900 i Karlskoga, Karlskoga sn (T). Bosatt
i Karlskoga sn (T).
Flyttade till Södra Vissboda, Knista sn, 1846 och åter till Björkborn i Karlskoga 1854, sedan till Sibbo i Karlskoga 1859 och därefter till Utterbäck i Karlskoga 1877. 
Avled i magsår. 
Gift 22 okt 1859 med 
Lovisa Ersdotter, född 5 maj 1830 i Karlskoga, Karlskoga sn (T),
död 27 mars 1913 i Karlskoga, Karlskoga sn (T). Bosatt i Karlskoga,
Karlskoga sn (T).

 

Nils Gustaf Björndahl, född 31 juli 1840 i Karlskoga,
Karlskoga sn (T), död 20 mars 1919 i Elgkärr, Hidinge sn (T).
Flyttade till Lekhytte ägor, Hidinge sn 1869, sedan till Ekersby nr 5, Ekers sn 1873, därefter till Helleby, Kil sn 1879-04-20. 
Återvände till Västergården i Elgkärr, Hidinge sn 1882-04-06. Avled i magkräfta. 
Gift 1867 med 
Ulrika Lovisa Andersdotter, född 10 dec 1837 i Kil sn (T),
död 21 okt 1910 i Elgkärr, Hidinge sn (T).
Avled i hjärtslag. 

Johan Björndahl, född 2 febr 1844 i Karlskoga, Karlskoga sn (T),
död 26 aug 1933 i Adolfsberg, Mosjö sn (T).
Flyttade till Orkesta ägor, Almby sn (T) 1872, sedan till Gryts ägor, Gällersta sn (T) 23 okt 1875. Efter hustruns död flyttade Johan med dottern Hilda Lovisas familj till Adolfsberg, Mosjö sn 15 dec 1920. 
Avled av ålderdomssvaghet. 
Gift med 
Christina Andersdotter, född 6 sept 1843 i Täby sn (T), död 22 febr 1912
i Gryts ägor, Gällersta sn (T).
Avled i lunginflammation. 

mffm
25 Stina Andersdotter, född 10 febr 1802 i Kärne Ägor, Karlskoga,
Karlskoga sn (T), död 19 sept 1857 i Södra Vissboda, Knista sn (T).
Bosatt i Södra Vissboda, Knista sn (T).
Far 50 ] [ Mor 51 ] [ Make 24 ] [ Son 12 ]


Gift 30 april 1820 i Karlskoga sn (T) med föregående ana 

mfmf
26 Johan (Jan) Ersson, född 13 juli 1802 i Dalkarshyttan, Nora sn (T).
Bonde i Dalkarshyttan, Nora sn (T).
Far 52 ] [ Mor 53 ] [ Maka 27 ] [ Dotter 13 ]

Uppgifter från husförhörslängden för Nora församling: 
AI:13a 1828-1840 folio 204.


Gift 14 mars 1831 med nästa ana 

Barn:
Johan Jansson, född 5 nov 1831 i Dalkarshyttan, Nora sn (T).

 

Sabina Jansdotter, född 10 jan 1832, se ana 13.

Per Eric Jansson, född 3 okt 1833 i Dalkarshyttan, Nora sn (T).
 

Carolina Jansdotter, född 2 sept 1838 i Dalkarshyttan, Nora sn (T).


mfmm
27 Catharina Persdotter, född 31 jan 1811 i Nya Viker, Nora sn (T). Bosatt
i Dalkarshyttan, Nora sn (T).
Far 54 ] [ Mor 55 ] [ Make 26 ] [ Dotter 13 ]


Gift 14 mars 1831 med föregående ana 

mmff
28 Anders Pehrsson, född 8 nov 1808 i Höghult, Viby sn (T). Torpare
i Bulltorps ägor, Viby sn (T).
Far 56 ] [ Mor 57 ] [ Maka 29 ] [ Son 14 ]

Enligt hfl står Anders Pehrsson och hans hustru Cajsa 
antecknade som fattighjon, men de återfinns ej på 
fattighuset.

Utdrag ur: 
Hfl Hardemo församling (AI:18 1866-1870 s.33) 
Hfl Viby församling (AI:13b 1851-1855 s.360)


Gift 28 okt 1831 med nästa ana 

Barn:
Pehr Andersson, född 3 dec 1829 i Bulltorps ägor, Viby sn (T).
Enligt födelse- och dopbok Viby församling (C:5 1826-1857) 

Johan Andersson, född 5 mars 1837 i Bulltorps ägor, Viby sn (T).
Enligt födelse- och dopbok för Viby församling (C:5 1826-1857) 

August Andersson, född 24 juli 1840, se ana 14.

Wilhelm Andersson, född 23 mars 1844 i Bulltorps ägor, Viby sn (T).
Enligt födelse- och dopbok Viby församling (C:5 1826-1857) 

Sophia Andersdotter, född 12 okt 1849 i Bulltorps ägor, Viby sn (T).
Enligt födelse- och dopbok Viby församling (C:5 1826-1857) 

mmfm
29 Cajsa Jonsdotter, född 8 nov 1807 i Hardemo sn (T). Bosatt
i Bulltorps ägor, Viby sn (T).
Far 58 ] [ Mor 59 ] [ Make 28 ] [ Son 14 ]


Gift 28 okt 1831 med föregående ana 

mmmf
30 Eric Ersson, född 24 nov 1803 i Hardemo sn (T), död 6 mars 1851
i Skyberga, Hardemo sn (T). Torpare i Skyberga, Hardemo sn (T).
Mor 61 ] [ Maka 31 ] [ Dotter 15 ]

Antecknad som oäkta son.

Hfl Hardemo församling (AI:14 1846-1850 s.25) och 
(AI:20 1876-1880)


Gift med nästa ana 

Barn:
Erik Ericsson, född 11 dec 1831 i Skyberga, Hardemo sn (T).
"Stämd för lägersmål med Pig Carolina Persdotter å Norrby egor" enl hfl 1851-55 
Gift 26 dec 1859 med 
Clara Augusta Folkman, född 18 aug 1833 i Kräcklinge sn (T).

 

Pehr Ericsson, född 13 jan 1835 i Skyberga, Hardemo sn (T). Skräddare.

Gift 1 nov 1857 med 
Maria Carlsdotter, född 17 okt 1833 i Kumla sn (T), död 10 jan 1881
i Skyberga Egor, Hardemo sn (T) (av Lungsot).

Gift 6 mars 1884 med 
Karolina Fredriksdotter, född 10 nov 1837 i Hardemo sn (T).

 

Carl Johan Ericsson, född 3 febr 1838 i Skyberga, Hardemo sn (T).

Gift 29 okt 1863 med 
Christina Andersdotter, född 20 jan 1843 i Hardemo sn (T).

 

Anders Ericsson, född 24 sept 1842 i Skyberga, Hardemo sn (T). Banvakt
i Mosås Station, Mosjö nr (T).

Gift 30 dec 1863 med 
Christina Larsdotter, född 8 jan 1841 i Kumla sn (T).

 

Christina Ersdotter, född 17 maj 1847 i Skyberga, Hardemo sn (T),
död 11 maj 1894 i Torp, Kräcklinge sn (T) (av Rosfeber).

Gift 21 maj 1869 med 
Johan Adolf Pettersson, född 4 nov 1844 i Nysund sn (T). Torpare.

 

Johanna Ersdotter, född 7 febr 1850, se ana 15.

mmmm
31 Hedda Stina Danielsdotter, född 5 febr 1806
i Skattehemmanet Harkranketorp, Hardemo sn (T), död 2 juli 1877
i Skyberga egor, Hardemo sn (T).
Far 62 ] [ Mor 63 ] [ Make 30 ] [ Dotter 15 ]


Gift med föregående ana 

horizontal rule

*** Generation V ***

fffff
32 Jan Hansson, född 3 jan 1769 i Klovstena, Tjällmo sn (E),
död 15 nov 1816 i Hängestorp, Tjällmo sn (E). Torpare.
Far 64 ] [ Mor 65 ] [ Maka 33 ] [ Son 16 ]

I dödboken står Jan Hansson nämnd som Carl.

Uppgifter från husförhörslängder för Tjällmo församling 
AI:3-8, 1807-1843


Gift med nästa ana 

Barn:
Carl Jacob Jansson, född 11 nov 1796 i Hängestorp, Tjällmo sn (E),
död 16 febr 1870 i Hättorps Bruk, Tjällmo sn (E). Bruksskomakare.

Gift 22 okt 1826 med 
Maria Persdotter, född 18 jan 1798 i Brunneby sn (E), död 27 sept 1863
i Hättorps Bruk, Tjällmo sn (E).

 

Jan Petter Jansson, född 2 april 1800 i Hängestorp, Tjällmo sn (E).
 

Maja Stina Jansdotter, född 28 sept 1803 i Hängestorp, Tjällmo sn (E).

Gift 2 aug 1829 med 
Anders Andersson, född 10 aug 1794 i Tjällmo sn (E), död 1853
i Kronfallet, Tjällmo sn (T). Torpare.

 

Anders Jansson, född 15 dec 1810, se ana 16.

ffffm
33 Stina Jansdotter, född 23 aug 1766 i Tjällmo sn (E), död 7 april 1840
i Lilla Kaxtorpet Hängestorp, Tjällmo sn (E).
Far 66 ] [ Mor 67 ] [ Make 32 ] [ Son 16 ]


Gift med föregående ana 

fffmf
34 Sven Johansson, född 16 juni 1782 i Kristberg sn (E), död 30 aug 1848
i Nyborg på Bondeby ägor, Kristberg sn (E). Torpare
i Nyborg på Bondeby ägor, Kristberg sn (T).
Far 68 ] [ Mor 69 ] [ Maka 35 ] [ Dotter 17 ]

Uppgifter från husförhörslängder för Kristbergs församling 
AI:9-23, 1816-1870


Gift med nästa ana 

Barn:
Johan Svensson, född 3 aug 1813 i Nyborg på Bondeby ägor,
Kristberg sn (E).

 

Carolina Svensdotter, född 20 juli 1816, se ana 17.

Sven Svensson, född 28 nov 1819 i Nyborg på Bondeby ägor,
Kristberg sn (T).

 

Jacob Svensson, född 11 april 1822 i Nyborg på Bondeby ägor,
Kristberg sn (E). Bosatt i Labbetorp, Tjällmo.

Gift 18 dec 1846 i Tjällmo sn (E) med 
Anna Maja Andersdotter, född 8 sept 1821 i Tjällmo, Tjällmo sn (E).
Bosatt i Labbetorp, Tjällmo.

 

Brita Stina Svensdotter, född 10 maj 1824 i Nyborg på Bondeby ägor,
Kristberg sn (E).

 

Anders Fredric Svensson, född 1 juni 1828 i Nyborg på Bondeby ägor,
Kristberg sn (E).


fffmm
35 Brita Stina Jonsdotter, född 21 juni 1785 i Måsgren, Kristberg sn (E),
död 22 maj 1870 i Nyborg på Bondeby ägor, Kristberg sn (E). Bosatt
i Nyborg på Bondeby ägor, Kristberg sn (E).
Far 70 ] [ Mor 71 ] [ Make 34 ] [ Dotter 17 ]


Gift med föregående ana 

ffmff
36 Jonas Jonsson, född 14 juni 1784 i Fagerhult, Godegård sn (E),
död 14 nov 1844. Frälsebonde i Tostebacka, Godegård sn (E).
Far 72 ] [ Mor 73 ] [ Maka 37 ] [ Son 18 ]

Uppgifter från Godegårds husförhörslängd (AI:6,69) för 
åren 1812-1816


Gift 1813 med nästa ana 

Barn:
Carl Anders Jonsson, född 9 sept 1814, se ana 18.

Anna Stina Jonsdotter, född 10 jan 1817 i Tostebacka, Godegård sn (E).
 

Jonas Peter Jonsson, född 11 mars 1819 i Tostebacka, Godegård sn (E).
 

Jan Gustaf Jonsson, född 7 dec 1821 i Tostebacka, Godegård sn (E).
 

Sara Lisa Jonsdotter, född 9 april 1824 i Tostebacka, Godegård sn (E).
 

Ulrica Jonsdotter, född 28 mars 1827 i Tostebacka, Godegård sn (E).
 

Maja Greta Jonsdotter, född 28 april 1830 i Tostebacka,
Godegård sn (E).


ffmfm
37 Maja Stina Carlsdotter, född 22 aug 1789 i Norrgården, Godegård sn (E),
död 7 maj 1844. Bosatt i Tostebacka, Godegård sn (E).
Far 74 ] [ Mor 75 ] [ Make 36 ] [ Son 18 ]

Uppgifter från Godegårds husförhörslängd (AI:6,69) för 
åren 1812-1816


Gift 1813 med föregående ana 

ffmmf
38 Peter Hansson, född 5 aug 1794 i Hammar sn (T), död 27 mars 1850
i Sintbergstorp, Godegård sn (E). Torpare i Sintbergstorp,
Godegård sn (E).
Maka 39 ] [ Dotter 19 ]

Uppgifter från husförhörslängder för Godegårds församling 
AI:7-15, 1816-1880


Gift med nästa ana 

Barn:
Anna Stina Persdotter, född 24 aug 1816 i Sintbergstorp,
Godegård sn (E).

 

Maja Lisa Persdotter, född 14 juli 1821, se ana 19.

Johanna Sofia Persdotter, född 13 maj 1823 i Sintbergstorp,
Godegård sn (E).

 

Lotta Persdotter, född 27 april 1825 i Sintbergstorp, Godegård sn (E).
 

Lovisa Persdotter, född 28 nov 1828 i Sintbergstorp, Godegård sn (E).
 

Jan Gustaf Persson, född 2 april 1831 i Sintbergstorp,
Godegård sn (E).

 

Carl Fredrik Persson, född 25 aug 1834 i Sintbergstorp,
Godegård sn (E).


ffmmm
39 Stina Persdotter, född 6 maj 1789 i Ö Rödja, Godegård sn (E),
död 13 sept 1876 i Sintbergstorp, Godegård sn (E). Bosatt i Sintbergstorp,
Godegård sn (E).
Far 78 ] [ Mor 79 ] [ Make 38 ] [ Dotter 19 ]


Gift med föregående ana 

fmfff
40 Abraham Pehrsson, född 1 nov 1763 i Herrängen under Olivehult,
Krigsberg sn (E), död 21 juni 1837 i Estabo, Lerbäck sn (T). Smed
i Estabo, Lerbäck sn (T).
Far 80 ] [ Mor 81 ] [ Maka 41 ] [ Son 20 ]

Enligt husförhörslängden är Abraham född den 27 okt 1763 men på gravstenen står det den 1 nov 1763. 
"I Lerbäck socken i Närke ligger byn Estabo, ungefär 1 3/4 mil nordöst om Askersund och vid sjön Tisarens sydvästra ände. Då byn 1825 en- och storskiftades, ägdes 1/4 av bergsrådet och riddaren Carl Magnus af Robsohn på Vissboda, under det att återstoden tillhörde bergsmän. Bland dessa var Abraham Rehnberg, som ägde 1/6 hemman. Abraham föddes i Herrängen, Kristberg sn, 1763. Han lärde sig smedsyrket och flyttade i slutet av 1780-talet till Brerum i Hammars sn. Efter ett eller två år bosatte han sig i Lerbäck, där han köpte den nämnda gården i Estabo och blev bosatt för livstiden. I Hammars församlings lysnings- och vigselbok för år 1790 finns införda drängen Abram Persson i Brerum och pigan Maria Gustafsdotter i Opsala som vigda den 28 maj 1790. 
Han fortsatte verksamheten som smed, särskilt var han en skicklig liesmed. I sockenlivet intog han en bemärkt plats och var bl.a. kyrkvärd i Lerbäck 1805-05-12 till 1836-05-23." 
Abraham Rehnberg hette tidigare Pehrsson. 
I Lerbäcks församlings husförhörslängd 1821-1825 under Estaboda 
finns namnet Rehnberg tillskrivet första gången. 
Smidde grindar till Lerbäcks kyrkogård, på den ena södra 
grinden läses: "Forfärdigatt af Abram Renberg i Estabo år 1817". 
I kyrkan finns en väldig järnkista som Abraham Rehnberg tillverkat. (Även grindarna till den utvidgade delen av kyrkogården är enligt inskription förfärdigade av Rehnbergar 
år 1934). 
Efter Abraham Rehnbergs död 1837 kom gården i Estabo till hans son Anders.


Gift 28 maj 1790 i Hammar sn (T) med nästa ana 

Barn:
Jan Petter Rehnberg, född 4 april 1791 i Estabo, Lerbäck sn (T),
död 13 aug 1869 i Ulfsäter, Hallsberg sn (T). Kronofjärdsman
i Ulfsäter, Hallsberg sn (T). Ulfsäter-grenen.
Jan Petter och Beata tillsammans med dottern Anna Sofia 
införda under Kasmyra (uppslag 60) i Lerbäcks församlings 
husförhörslängd 1806-1814 (AI:5b) 
Familjen flyttade sedan till Hallsberg sn. 
Jan Petter var nämndeman, fjärdingsman, ledamot av magasinsdirektionen (fattigvårdsstyrelsen) och en framstående kommunalman. 
Gården Ulfsäter var 1/4 mantal. 
Gift 25 okt 1811 i Lerbäck sn (T) med 
Anna Beata Jansdotter, född 12 okt 1792 i Nornäset, Lerbäck sn (T),
död 16 jan 1871 i Ulfsäter, Hallsberg sn (T). Piga i Ulfsäter,
Hallsberg sn (T).

 

Brita Maja Abrahamsdotter, född 28 maj 1794 i Estabo, Lerbäck sn (T),
död 1797 i Estabo, Lerbäck sn (T).

 

Abraham Rehnberg, född 13 aug 1796, se ana 20.

Anna Abrahamsdotter, född 9 dec 1798 i Estabo, Lerbäck sn (T),
död 29 dec 1803 i Estabo, Lerbäck sn (T).
Dog av bröstvärk. 

Gustaf Rehnberg, född 19 mars 1801 i Estabo, Lerbäck sn (T).
Sköllersta-grenen.
Hade enl anteckning i husförshörlängden "svagt begrepp". Han var en tid dräng hos brodern Jan Peter. Sedan blev han torpare i Norra Nybygget, Estaboda, möjligen ägde han också något jord. 
Flyttade från Estaboda till Ulfsätter i Hallsberg sn 1818. Gifte sig 1823 och bodde sedan på Samsala ägor i Hallsberg sn. 
Gustaf och hans familj inflyttade från Kumla sn till Estaboda i Lerbäck sn 1831, sedan till Tegelbruket Segermon i Svennevad sn 1840 och sedan till Sköllersta sn 1845. 
Gift 23 juni 1823 i Hallsberg sn (T) med 
Anna Maria Maja Boström, född 27 juni 1803 i Bresäter, Hallsberg sn (T).

 

Anders Rehnberg, född 8 sept 1803 i Estabo, Lerbäck sn (T),
död 29 april 1842 i Anderstorp, Estaboda ägor, Lerbäck sn (T).
Torpare, Krögare, Kyrkvärd i Anderstorp sen. Åsbrohammar,
Lerbäck sn (T). Åsbrohammar-grenen.
Under Anders tid gjordes ett skifte i Estabo, nämligen laga skifte 1838 av bergsmännens 3/4. Det motiverades med att man efter 1825 års skifte ej kunde "hafwa det åsyftade förbättrings bruk". I beskrivningen till lagaskifteskartan redogöres för Anders Rehnbergs gård, 1/6 mantal. Där fanns främst "en stugubyggning", som var 16 alnar lång, 11 alnar bred och 7 varv hög. Taket var av näver, och byggnaden innehöll i bottenvåningen förstuga, stuga och kök, medan övre våningen upptog två kamrar och förstuga. Alla rummen var rappade utom förstugorna samt sades vara "i försvarligt stånd". Gården omfattade vidare 12 ekonomibyggnader, däribland en smedja, 13½ alnar lång, 12 alnar bred och tio varv hög under nävertak. En bastu hade Rehnberg gemensam med grannen Jonas Jonsson, och slutligen fanns vid gården "5 gamla äppleträd, en mängd Körsbärs-, Krusbärs-, Winbärs- och Syrenbuskar och 1 Ask". Rehnberg ägde även 1/12 hemman med stuga, lada och fähus samt hade dessutom stall, loge och lada gemensamt med Jonas Jonsson. 
Vid skiftet bestämdes att Anders Rehnberg, ägare till sammanlagt 1/4 mantal, skulle flytta ut från byn "till sitt torp, hvarest han för närvarande bor i Åsbro ängen". Härmed sammanhänger, att Rehnberg byggde sig en ny mangård, först kallad Anderstorp, senare Åsbrohammar. Där bodde släkten kvar till 1875. 
Gift 24 juni 1825 i Lerbäck sn (T) med 
Maja Lisa Persdotter, född 19 okt 1805 i Fiskarqvarn, Lerbäck sn (T),
död 11 maj 1861 i Anderstorp sen. Åsbrohammar, Lerbäck sn (T).
På gravstenen på Lerbäcks kyrkogård står: 
Anders Rehnberg 
Kyrkvärd 
f. 8/9 1803 d. 29/4 1842 
Maria Elisabeth Dammberg 
f. 19/10 1805 d. 11/5 1861 

Som änka bodde hon hos sonen Pehr Viktor som övertagit gården, utom 1/12 som modern har kvar till sin död. 
Avled i lunginflammation. 

Fredrik Rehnberg, född 2 dec 1805 i Estabo, Lerbäck sn (T),
död 8 juni 1854 i Österäng, Lerbäck sn (T). Smed i Lerbäck sn (T).
Österäng-grenen.
Till 1830 bo, enl husförhörsboken, man och hustru kvar i sina respektive hem. Från den tiden till 1834 tycks Fredrik ha bott och arrenderat torpet Höjen, Åh ägor, Lerbäck sn, han är då också smed, vilket yrke han behåller sedan han flyttat till Fredrikslund, Kulls ägor, Lerbäck sn, där han ägt jord till 1844. Från 1844 står han som inhysessmeden till 1853 då han flyttar till Österäng, Lerbäck sn. 
Gift 26 dec 1828 med 
Eva Lisa Olsdotter, född 14 sept 1806 i Karintorp, Lerbäck sn (T),
död 27 febr 1869 i Österäng, Lerbäck sn (T). Bosatt i Österäng,
Lerbäck sn (T).

 

Johanna Rehnberg, född 27 jan 1810 i Estabo, Lerbäck sn (T),
död 18 jan 1899. Bosatt i Karintorp, Lerbäck sn (T).

Gift 1829 i Lerbäck sn (T) med 
Gustaf Olsson, född i Karintorp, Lerbäck sn (T). Bosatt i Karintorp,
Lerbäck sn (T).

 

Victor Rehnberg, född 4 april 1820 i Estabo, Lerbäck sn (T),
död 26 juli 1911. Bosatt i Harge Norrgård, Harge Sörgård,
Hammar sn (T). Harg-grenen.
Victor flyttade år 1837 från Estaboda till systern 
Johanna Rehnberg och svågern Gustaf Olsson i Karintorp. 
Flyttade till Harge Norrgård i Hammar sn 1843 och flyttade sedan till Harge Sörgård 1852. 
Gift 4 juni 1843 i Hammar sn (T) med 
Greta Margareta Ulrica Carlsdotter, född 1 aug 1803 i Skyrsta Sörgård,
Hammar sn (T), död 18 mars 1893 i Harge Sörgård, Hammar sn (T). Bosatt
i Harge Norrgård, Harge Sörgård, Hammar sn (T).
Blev blind på 1870-talet. 

fmffm
41 Maria Maja Gustafsdotter, född 1 maj 1770 i Upsala by, Hammar sn (T),
död 30 mars 1843 i Estabo, Lerbäck sn (T). Bosatt i Estabo,
Lerbäck sn (T).
Far 82 ] [ Mor 83 ] [ Make 40 ] [ Son 20 ]

Marias syster Greta Gustafsdotter bor hos dem 1791-1794. Hennes mor var också hos dem sin sista tid, dog där 1817.


Gift 28 maj 1790 i Hammar sn (T) med föregående ana 

fmfmf
42 Anders Olofsson, född 1763 i Örberga, Lerbäck sn (T), död 1825. Bosatt
i Örberga, Lerbäck sn (T).
Far 84 ] [ Mor 85 ] [ Maka 43 ] [ Dotter 21 ]


Gift med nästa ana 

Barn:
Anders Johan Andersson, född 1784 i Örberga, Lerbäck sn (T).

 

Adam Andersson, född 1786 i Örberga, Lerbäck sn (T).
 

Maja Cajsa Andersdotter, född 1788 i Örberga, Lerbäck sn (T).

Gift 1811 med 
Gustaf Ersson, född 1787.

 

Eva Lisa Andersdotter, född 20 mars 1791, se ana 21.

Carl Gustaf Andersson, född 1794 i Örberga, Lerbäck sn (T).


fmfmm
43 Maj Lisa Andersdotter, född 25 mars 1765 i Hammar, Hammar sn (T),
död 1835 i Hammar, Hammar sn (T). Bosatt i Örberga, Lerbäck sn (T).
Mor 87 ] [ Make 42 ] [ Dotter 21 ]


Gift med föregående ana 

fmmff
44 Jonas Jonsson, född 1745 i Sörby Norra, Wiby sn (T), död 1801 i Sörby,
Wiby sn (T).
Maka 45 ] [ Son 22 ]


Gift med nästa ana 

Barn:
Jonas Jonsson, född 1786, se ana 22.

fmmfm
45 Marit Persdotter, född 1758 i Stommen, Wiby sn (T), död 1820 i Sörby,
Wiby sn (T).
Make 44 ] [ Son 22 ]


Gift med föregående ana 

fmmmf
46 Anders Andersson, född 1756, död 1802. Hemmansägare och Riksdagsman.
Far 92 ] [ Mor 93 ] [ Maka 47 ] [ Dotter 23 ]


Gift med nästa ana 

Barn:
Anna-Lena Andersdotter, född 1787, se ana 23.

Olof Andersson, född 1793 i Sjörs, Wiby sn (T), död 1861 i Salsbro,
Wiby sn (T). Hemmansägare och Häradsdomare i Salsbro, Wiby sn (T).

Gift med 
Brita Stina Persdotter, född 1793 i Lerbäck, Lerbäck sn (T).


fmmmm
47 Anna Ersdotter, född 1761 i Sjörs, Wiby sn (T), död 1840.
Make 46 ] [ Dotter 23 ]


Gift med föregående ana 

mffff
48 Elias Hindricksson Björndahl, född 26 nov 1769 i Björneborgsbruk,
Visnum sn (S), död 20 april 1830 i Kvarntorp, Karlskoga sn (T). Bosatt
i Blinäs, Karlskoga sn (T).
Far 96 ] [ Mor 97 ] [ Maka 49 ] [ Son 24 ]

Uppgifter från husförhörslängden för Karlskoga församling 
(AI:10 1797-1801 pag. 64)


Gift med nästa ana 

Barn:
Maria Björndahl, född 9 okt 1790 i Blinäs, Karlskoga sn (T),
död 1 dec 1794 i Blinäs, Karlskoga sn (T).
Källa: Mormonerna, Internet 

Brita Lisa Björndahl, född 7 juni 1793 i Blinäs, Karlskoga sn (T).
 

Anna Björndahl, född 19 juni 1796 i Blinäs, Karlskoga sn (T),
död 1 febr 1806.

 

Henric Eliasson Björndahl, född 10 aug 1797, se ana 24.

Catrina Björndahl, född 9 aug 1801 i Kvarntorp, Karlskoga sn (T),
död 13 febr 1817.
Källa: Mormonerna, Internet 

Elias Björndahl, född 18 jan 1805 i Kvarntorp, Karlskoga sn (T),
död 29 april 1805.
Källa: Mormonerna, Internet 

Maja Stina Björndahl, född 1 febr 1806 i Kvarntorp, Karlskoga sn (T),
död 2 febr 1806 i Kvarntorp, Karlskoga sn (T).
Källa: Mormonerna, Internet 

Jonas Björndahl, född 29 nov 1807 i Kvarntorp, Karlskoga sn (T),
död 16 mars 1808.
Källa: Mormonerna, Internet 

Elias Björndahl, född 17 nov 1809 i Kvarntorp, Karlskoga sn (T),
död 22 febr 1844.
Källa: Mormonerna, Internet 

mfffm
49 Brita Mårtensdotter, född 1768. Bosatt i Blinäs, Karlskoga sn (T).
Make 48 ] [ Son 24 ]

Uppgifter från husförhörslängden för Karlskoga församling 
(AI:10 1797-1801 pag. 64)


Gift med föregående ana 

mffmf
50 Anders Jansson, född 8 dec 1773 i Gelleråsen, Karlskoga sn (T),
död 29 jan 1828 i Bofors, Karlskoga sn (T). Bosatt i Kärne ägor,
Karlskoga sn (T).
Far 100 ] [ Mor 101 ] [ Maka 51 ] [ Dotter 25 ]

Källa: Mormonerna, Internet


Gift 13 sept 1801 i Karlskoga sn (T) med nästa ana 

Barn:
Stina Andersdotter, född 10 febr 1802, se ana 25.

mffmm
51 Stina Pehrsdotter, född 15 juni 1779 i Lanforsbruk, Bjurtjärn sn (S),
död 30 okt 1835 i Backebergstorps ägor, Karlskoga sn (T). Bosatt
i Kärne ägor, Karlskoga sn (T).
Far 102 ] [ Mor 103 ] [ Make 50 ] [ Dotter 25 ]

Källa: K.Hedberg


Gift 13 sept 1801 i Karlskoga sn (T) med föregående ana 

mfmff
52 Eric Isaksson, född 24 aug 1774, död 30 okt 1828. Bosatt
i Dalkarshyttan, Nora sn (T).
Maka 53 ] [ Son 26 ]

Uppgifter från husförhörslängden Nora församling 
(AI:12 1821-1829 pag. 132)


Gift med nästa ana 

Barn:
Johan (Jan) Ersson, född 13 juli 1802, se ana 26.

Brita Maria Ersdotter, född 28 aug 1815 i Dalkarshyttan, Nora sn (T).


mfmfm
53 Brita Larsdotter, född 9 juni 1783. Bosatt i Dalkarshyttan,
Nora sn (T).
Make 52 ] [ Son 26 ]

Uppgifter från husförhörslängden för Nora församling 
(AI:12 1821-1829 pag. 132)


Gift med föregående ana 

mfmmf
54 Petter Olsson, född 25 dec 1778, död 1818. Bergsman i Nya Viker,
Nora sn (T).
Maka 55 ] [ Dotter 27 ]

Uppgifter från husförhörslängden för Nora församling 
(AI:11a 1811-1821 pag. 29)


Gift 1804 med nästa ana 

Barn:
Eric Persson, född 21 nov 1805 i Nya Viker, Nora sn (T).

 

Christina Persdotter, född 2 juli 1809 i Nya Viker, Nora sn (T),
död 1809 i Nya Viker, Nora sn (T).

 

Catharina Persdotter, född 31 jan 1811, se ana 27.

Anders Persson, född 7 juni 1812 i Nya Viker, Nora sn (T), död 1812
i Nya Viker, Nora sn (T).

 

Petter Persson, född 5 nov 1813 i Nya Viker, Nora sn (T), död 1815
i Nya Viker, Nora sn (T).

 

Israel Persson, född 5 juli 1815 i Nya Viker, Nora sn (T), död 1815
i Nya Viker, Nora sn (T).

 

Anders Persson, född 5 juli 1815 i Nya Viker, Nora sn (T), död 1815
i Nya Viker, Nora sn (T).

 

Anna Greta Persdotter, född 27 jan 1817 i Nya Viker, Nora sn (T),
död 1817 i Nya Viker, Nora sn (T).

 

Petter Persson, född 6 sept 1818 i Nya Viker, Nora sn (T), död 1819
i Nya Viker, Nora sn (T).


mfmmm
55 Stina Israelsdotter, född 26 okt 1782. Bosatt i Nya Viker, Nora sn (T).
Make 54 ] [ Dotter 27 ]

Uppgifter från husförhörslängden för Nora Församling 
(AI:11a 1811-1821 pag. 29)


Gift 1804 med föregående ana 

mmfff
56 Pehr Andersson, född 22 jan 1782 i Löfåsen, Viby sn (T), död 3 okt 1818
i Genstorps ägor, Viby sn (T). Bonde.
Maka 57 ] [ Son 28 ]

familjen flyttade från Höghult till Fagerlid och sedan till Gentorps ägor, allt i Viby sn.


Gift 26 dec 1804 med nästa ana 

Barn:
Anna Maria Pehrsdotter, född 13 sept 1805 i Höghult, Viby sn (T),
död 11 dec 1883 i Björshults Egor, Haget, Viby sn (T).
Flyttade till Fagerbjörk, inom församlingen, 1821 och vidare till Gentorps ägor 1826. Där gifte hon sig 1826 och om sonen Aron som är född 1824 finns inga uppgifter om fadern. 1832 flyttade familjen till Björshult. 
Gift 11 nov 1826 med 
Per Jonsson, född 23 nov 1800 i Måstorp, Viby sn (T), död 26 mars 1881
i Björshults Egor, Haget, Viby sn (T). Torpare, Egenbrukare.

 

Anders Pehrsson, född 8 nov 1808, se ana 28.

Catharina Pehrsdotter, född 9 mars 1811 i Fagerlid, Viby sn (T),
död 1850 (av Smittkoppor).
Avled i smittkoppor. 
Gift 19 dec 1845 med 
Anders Jansson Kummer, född 8 sept 1822 i Viby sn (T). Soldat
i Viby sn (T).
Familjen flyttade till Sjörstorpsägor nr 47, där står Anders Jansson Kummer antecknad som Anders Skött. 

Pehr Pehrsson, född 24 juni 1813 i Fagerlid, Viby sn (T),
död 10 juni 1814 i Fagerlid, Viby sn (T).

 

Brita Stina Pehrsdotter, född 4 juli 1815 i Fagerlid, Viby sn (T),
död 6 maj 1817 i Genstorps Ägor, Viby sn (T).


mmffm
57 Maria Nilsdotter, född 14 maj 1781 i Södra Öhna, Viby sn (T),
död 15 nov 1857.
Make 56 ] [ Son 28 ]


Gift 26 dec 1804 med föregående ana 

Gift 1825 ? med 
Anders Svensson, född 5 april 1780 i Finnerödja sn (T).
Backstugusittare.


Barn i andra giftet:
Pehr Andersson, född 4 sept 1826 i Genstorps Ägor, Viby sn (T),
död 20 juni 1827 i Genstorps Ägor, Viby sn (T).


mmfmf
58 Jonas Måse, född 1763 i Hardemo sn (T), död 25 okt 1818
i Hardemo sn (T). Soldat i Måsby ägor, Hardemo sn (T).
Maka 59 ] [ Dotter 29 ]


Gift med nästa ana 

Barn:
Anders Jonsson, född 4 febr 1789 i Måsby ägor, Hardemo sn (T),
död 1800 i Måsby ägor, Hardemo sn (T).

 

Lars Jonsson, född 28 jan 1794 i Måsby ägor, Hardemo sn (T), död 1807
i Måsby ägor, Hardemo sn (T).

 

Jonas Jonsson, född 25 mars 1798 i Måsby ägor, Hardemo sn (T),
död 7 juni 1827 i Västra Öja, Hardemo sn (T).
For till Stockholm 1817 och återvände 1820 då han bosatte sig i Västra Öja, Hardemo, han står då antecknad som Jonas Öjeberg. 
Gift 1821 med 
Kerstin Jonsdotter, född 4 nov 1788 i Viby sn (T), död 9 sept 1861
i Västra Öja, Hardemo sn (T).

 

Stina Jansdotter, född 14 febr 1800 i Måsby ägor, Hardemo sn (T),
död 16 juli 1824.

 

Pehr Jonsson, född 29 jan 1802 i Måsby ägor, Hardemo sn (T).
Flyttade till Viby församling 1823. 

Eric Jonsson, född 2 april 1804 i Måsby ägor, Hardemo sn (T), död 1804
i Måsby ägor, Hardemo sn (T).

 

Maria Jansdotter, född 23 jan 1805 i Måsby ägor, Hardemo sn (T),
död 1805 i Måsby ägor, Hardemo sn (T).

 

Anna Jansdotter, född 3 jan 1806 i Måsby ägor, Hardemo sn (T),
död 1806 i Måsby ägor, Hardemo sn (T).

 

Cajsa Jonsdotter, född 8 nov 1807, se ana 29.

Lars Jonsson, född 26 okt 1810 i Måsby ägor, Hardemo sn (T), död 1814
i Måsby ägor, Hardemo sn (T).

 

Maja Jansdotter, född 1 april 1816 i Måsby ägor, Hardemo sn (T),
död 1816 i Måsby ägor, Hardemo sn (T).


mmfmm
59 Ingrid Larsdotter, född 1769 i Hardemo sn (T), död 1829
i Hardemo sn (T). Bosatt i Måsby ägor, Hardemo sn (T).
Make 58 ] [ Dotter 29 ]


Gift med föregående ana 

mmmfm
61 Brita Ersdotter, född 1771 i Hardemo sn (T), död 7 maj 1831.
Son 30 ]

Enligt husförhörslängden uppbar hon fattigdel, de var även bosatta på fattighuset.


Barn utan känd fader:
Eric Ersson, född 24 nov 1803, se ana 30.

Sven Svensson, född 30 aug 1811 i Hardemo sn (T).
Antecknad som oäkta son. 
Utflyttad 1829 till obestämd ort. 

mmmmf
62 Daniel Fredriksson, född 19 april 1778 i Hardemo sn (T),
död 9 mars 1854 i Harkranketorp, Hardemo sn (T).
Maka 63 ] [ Dotter 31 ]


Gift med nästa ana 

Barn:
Kerstin Danielsdotter, född 25 mars 1802
i Skattehemmanet Harkranketorp, Hardemo sn (T), död 22 mars 1843
i Harkranketorp, Hardemo sn (T).
"Vansinnig och dum" enl hfl 

Fredrik Danielsson, född 15 jan 1804 i Skattehemmanet Harkranketorp,
Hardemo sn (T).
"Alldeles blind" enl hfl 1856-60. 
Afflyttad till Fattighuset 1874. 
Gift med 
Maria Jonsdotter, född 5 april 1810 i Viby sn (T).
"Utfattig" enl hfl 1861-65 

Hedda Stina Danielsdotter, född 5 febr 1806, se ana 31.

Maria Danielsdotter, född 14 mars 1809 i Skattehemmanet Harkranketorp,
Hardemo sn (T), död 18 jan 1892 i Tystinge eg Blommendal, Viby sn (T).

Gift 21 nov 1834 med 
Eric Andersson, född 12 febr 1803 i Viby sn (T), död 27 mars 1847
i Åland, Frotorps ägor, Viby sn (T).

 

Anders Danielsson, född 2 febr 1812 i Skattehemmanet Harkranketorp,
Hardemo sn (T), död 22 aug 1898 i Fattighuset, Viby sn (T).
Ogift. 
Flyttade till fattighuset 1892. 

Carl Johan Danielsson, född 6 mars 1815 i Skattehemmanet Harkranketorp,
Hardemo sn (T), död 11 maj 1878 i Herrgryt, Viby sn (T). Egenbrukare.

Gift med 
Maja Cajsa Ersdotter, född 6 febr 1815 i Viby sn (T), död 19 dec 1883
i Herrgryt, Viby sn (T).

 

Carolina Danielsdotter, född 5 juli 1818
i Skattehemmanet Harkranketorp, Hardemo sn (T), död 25 dec 1861.

Gift 27 okt 1863 med 
Anders Persson, född 10 nov 1820 i Viby sn (T). Hemmansägare.

 

Anna Lisa Danielsdotter, född 4 april 1822 i Harkranketorp,
Hardemo sn (T), död 21 aug 1875 i Långgälla egor, hus n:o 13,
Kumla sn (T).

Gift 22 sept 1844 med 
Anders Larsson Nordström, född 5 nov 1822 i Hardemo sn (T).
Husfar hus n:o 13 Långgälla egor.
Fick avsked som husfar 1875. 

mmmmm
63 Kerstin Pehrsdotter, född 3 mars 1780 i Hardemo sn (T), död 8 febr 1846
i Harkranketorp, Hardemo sn (T).
Make 62 ] [ Dotter 31 ]


Gift med föregående ana 

horizontal rule

*** Generation VI ***

ffffff
64 Hans Ilfversson, född 7 aug 1729 i Klovstena, Tjällmo sn (E),
död 6 mars 1783 i Tjällmo sn (E).
Far 128 ] [ Maka 65 ] [ Son 32 ]

Vigsel i Tjällmo den 28/10 1753: 
Drängen Hans Ilfversson Klofstena Kerstin Johansdotter i Dråsa. 

Inhysesmannen Hans Ilfversson på Nybygget avled i Tjällmo 
den 6 och begravdes den 9/3 1783, 53 år gammal 6 mån. 
Dödsorsak ej.


Gift 28 okt 1753 i Tjällmo sn (E) med nästa ana 

Barn:
Johan Hansson, född 16 nov 1755 i Klovstena, Tjällmo sn (E).

 

Hans Hansson, född 4 okt 1758 i Klovstena, Tjällmo sn (E).
 

Jacob Hansson, född 29 maj 1761 i Klovstena, Tjällmo sn (E).
 

Jan Hansson, född 3 jan 1769, se ana 32.

Anna Hansdotter, född 9 dec 1769 i Klovstena, Tjällmo sn (E).


fffffm
65 Chierstin Johansdotter, född 14 nov 1732 i Dråsa, Tjällmo sn (E),
död 1 april 1783 i Nybygget, Tjällmo sn (E).
Far 130 ] [ Mor 131 ] [ Make 64 ] [ Son 32 ]

Avled den 1 och begravdes den 6/4 1783 boende på Nybygget, 
dog av bröstvärk, 50 år 4 mån och 2 dagar gammal.


Gift 28 okt 1753 i Tjällmo sn (E) med föregående ana 

ffffmf
66 Johan Samuelsson. Bosatt i Stenkulla under Kärr, Tjällmo sn (E).
Maka 67 ] [ Dotter 33 ]

Vigselnotis i Tjällmo vigselbok: 
Vigsel den 24/11 1765: drängen Johan Samuelsson 
i Stenkulla med pigan Catharina Pehrsdotter i 
Sontorpet.


Gift 24 nov 1765 i Tjällmo sn (E) med nästa ana 

Barn:
Stina Jansdotter, född 23 aug 1766, se ana 33.

ffffmm
67 Karin Pehrsdotter. Bosatt i Stenkulla under Kärr, Tjällmo sn (E).
Make 66 ] [ Dotter 33 ]


Gift 24 nov 1765 i Tjällmo sn (E) med föregående ana 

fffmff
68 Johan Tiger, född 1 okt 1754 i Björka ägor, Motala sn (E),
död 2 juni 1809 i Bondeby, Kristberg sn (E). Ryttare i Bondeby,
Kristberg sn (E).
Far 136 ] [ Mor 137 ] [ Maka 69 ] [ Son 34 ]

Livgrenadjär på Bondeby ägor. 
Ryttaren Johan Tiger från Bondeby avled i Kristberg den 2 och 
begravdes den 6/6 1809. 
"Född d 1 Oct. 1754 uti Motala församling därest fadren var 
Ryttare för Björka Rusthåll. Gifte sig 1779 och blef Ryttare 
för Bondeby, haft 6 barn 5 lefva jämte änkan." 
Dog i lungsot 54 år gammal.


Gift 27 sept 1778 i Kristberg sn (E) med nästa ana 

Barn:
Catharina Johansdotter, född 27 mars 1779 i Bondeby ägor,
Kristberg sn (E).

 

Maria Johansdotter, född 13 april 1781 i Bondeby ägor,
Kristberg sn (E).

 

Sven Johansson, född 16 juni 1782, se ana 34.

Jacob Johansson, född 26 juni 1785 i Bondeby ägor, Kristberg sn (E).
 

Johan Johansson, född 9 febr 1788 i Bondeby ägor, Kristberg sn (E).
 

Petrus Johansson, född 27 juli 1791 i Bondeby ägor, Kristberg sn (E).


fffmfm
69 Catharina Jacobsdotter, född ?, död 8 nov 1824 i Nyborg,
Kristberg sn (E). Bosatt i Bondeby, Kristberg sn (E).
Make 68 ] [ Son 34 ]

Catharina Jacobsdotter anges vara född antingen den 26/7 
eller den 3/11 1746. Hennes födelsenotis ej identifierad. 
En Catharina Jacobsdotter har påträffats under Bondebytorp 
och dotter till Jacob Persson och Carin Larsdotter men har 
vid undersökning ej identifierats att ovannämnda Catharina 
är dotter till dessa makar. Kräver en djupare undersökning. 
Vigsel i Kristberg den 27/9 1778: Johan Tiger ryttare och 
pigan Catharina Jacobsdotter i Bondebytorp. 
Änkan Catharina är från 1811 upptagen hos sonen Sven Johansson 
på Nyborg. 
Catharina Jacobsdotter avled i Kristberg den 8 och begravdes 
den 14/11 1824 av ålderdom 78 år gammal. 
"Född i X-berg =Kristberg 1746 3/11. Giftes vid 30 års ålder 
med Lifgr. Tiger. Haft 4 söner ö dotter. Blef enka 1810. 
Sjuk i 3 dagar.


Gift 27 sept 1778 i Kristberg sn (E) med föregående ana 

fffmmf
70 Johan Andersson, född 26 dec 1751 i Boo Capell, Svennevad sn (T),
död 3 jan 1825 i Måsgren, Kristberg sn (E). Brukare i Måsgren,
Kristberg sn (E).
Far 140 ] [ Mor 141 ] [ Maka 71 ] [ Dotter 35 ]

Vigsel den 12/10 1780 i Kristberg: drängen Johan Andersson 
i Älgmyra och änkan Brita Stina Carlsdotter Sunnerberg. 
1811 flyttar Johan Andersson till Nybygget under Stora Stubba 
ägor, nybygget kallas sedermera Pussen. 
Han gifter om sig med Maja Johansdotter vilken är född den 
29/9 1760 avliden den 28/5 1824. 
Johan Andersson avled i Kristberg den 3 och begravdes den 
9/1 1825. 
"född i Boo Capell d 26 dec 1751 af frälsebonden And Persson 
och Hustru Anna Larsdotter, gifte sig 1780 med Enkan Br St 
Carlsdotter i Österskog. Hade 1 s 3 döttrar af hvilka en 
Dotter är död. Blef Brukare i Mossgren 83. Enkling 1814? 
Gifte sig 1815 med Enkan Maja Johansdotter då han flyttade 
till Pussen. Enkl 1824. Sjuk i 8 veckor." 
Dödsorsak: blodstörtning, 73 år gammal.


Gift 12 okt 1780 i Kristberg sn (E) med nästa ana 

Gift 1815 med 
Maja Johansdotter, född 29 sept 1760, död 28 maj 1824 i Pussen,
Kristberg sn (E).


Barn i första giftet:
Maria Johansdotter, född 25 sept 1781 i Måsgren, Kristberg sn (E).

 

Anders Johansson, född 17 dec 1782 i Måsgren, Kristberg sn (E).
 

Brita Stina Jonsdotter, född 21 juni 1785, se ana 35.

fffmmm
71 Britta Stina Carlsdotter, född 3 aug 1746 i Håland, Kälvsten sn (E),
död 7 juni 1811 i Måsgren, Kristberg sn (E). Bosatt i Måsgren,
Kristberg sn (E).
Far 142 ] [ Mor 143 ] [ Make 70 ] [ Dotter 35 ]

Brita Stina Carlsdotter avled i Kristberg den 7 och begravdes 
den 16/6 1811. 
"Född d 3 augusti 1746 uti Kälfstens församling af Beskedeligt 
Bondefolk? var flere år hemma hos föräldrarna tjente sedermera 
vid Qvarn, gifte sig 1780 med Bond Joh Andersson i Mossgren, 
haft 4 barn." 
Dog i bröstfeber. 64 1/2 år gammal.


Gift 1775 ? i Kristberg sn (E) med 
Jöns Jönsson Söderström, död 17 febr 1779 i Kristberg sn (E). Torpare
i Kristberg sn (E).

Torparen Jöns Jönsson Söderström avled i Kristberg den 
17/2 1779 29 år gammal och av "Håll och Styng".


Gift 12 okt 1780 i Kristberg sn (E) med föregående ana 

Barn i första giftet:
Carl Jönsson, född 24 maj 1778 i Kristberg sn (E).


ffmfff
72 Jonas Hansson, född 24 juni 1746 i Mellantäppan, Godegård sn (E),
död 1 april 1813 i Tostebacka, Godegård sn (E). Bosatt i Tostebacka,
Godegård sn (E).
Far 144 ] [ Mor 145 ] [ Maka 73 ] [ Son 36 ]

Inhysesmannen Jonas Hansson på Tostebacka avled i Godegård 
den 1 och begravdes den 11/4 1813, 66 år 9 mån och 1 dag gammal.


Gift 30 nov 1768 i Godegård sn (E) med 
Maria Johansdotter.


Gift 18 okt 1778 i Godegård sn (E) med nästa ana 

Barn i andra giftet:
Catharina Jonasdotter, född 10 sept 1779 i Fagerhult, Godegård sn (E).

 

Anna Jonasdotter, född 10 sept 1779 i Fagerhult, Godegård sn (E).
 

Jan Jonasson, född 3 aug 1781 i Fagerhult, Godegård sn (E).
 

Beata Jonasdotter, född 3 aug 1781 i Fagerhult, Godegård sn (E).
 

Jonas Jonsson, född 14 juni 1784, se ana 36.

Peter Jonasson, född 14 juni 1784 i Fagerhult, Godegård sn (E).
 

Sara Jonasdotter, född 11 febr 1787 i Fagerhult, Godegård sn (E).
 

Anders Jonasson, född 17 dec 1790 i Tostebacka, Godegård sn (E).
 

Ulrica Jonasdotter, född 20 dec 1794 i Tostebacka, Godegård sn (E).


ffmffm
73 Anna Olofsdotter, född 4 febr 1750 i Tostebacka, Godegård sn (E),
död 23 juli 1826 i Hulu, Godegård sn (E). Bosatt i Tostebacka,
Godegård sn (E).
Far 146 ] [ Mor 147 ] [ Make 72 ] [ Son 36 ]

Makarna är först antecknade under Fagerhult. 
Omkring 1790 på Tostebacka. 

Änkan Anna Olofsdotter är efter makens död upptagen under Hulu. 
Anna Olofsdotter avled i Godegård den 16 och begravdes den 
23/7 1826. 
"Enka efter Jonas Jonsson i Tostebacka, boende under Hulu, 
född 1750 4/12, haft 10 barn 2 söner och 5 döttrar lefva" 
Enka i flere år dog av ålderdom 75 2/3 år gammal.


Gift 18 okt 1778 i Godegård sn (E) med föregående ana 

ffmfmf
74 Carl Jansson, född 25 okt 1753 i Dammetorp, Godegård sn (E),
död 16 sept 1834 i Börstorp, Godegård sn (E). Bosatt i Börstorp,
Godegård sn (E).
Far 148 ] [ Mor 149 ] [ Maka 75 ] [ Dotter 37 ]

Makarna först upptagna under Norrgården omkring 1795 
på gården Börstorp. 
Från omkring 1815 är makarna angivna "Till Hus". 
Sonen Carl, född 1793, tar över gården. 
"Enkl och undantagsman i Börstorp, född i Damtorp 1753 25/10 
af Johan Johansson och dess hustru Ingrid Eriksdotter. 
Gift 1788 med bondedottern i Hålbäck, Stina Persdotter 
och ägt med henne 8 barn - 1 Son och 4 döttrar efterlefva. 
Enkling 1828." 
Dödsorsak: Nerffeber och slag. 80 år gammal. Fattig.


Gift 1788 med nästa ana 

Barn:
Maja Stina Carlsdotter, född 22 aug 1789, se ana 37.

Carl Carlsson, född 7 dec 1793 i Norrgården, Godegård sn (E), död 1888.
Frälsebonde i Börstorp, Godegård sn (E).
Från omkring 1815 tar Carl över gården Börstorp. 
Gift 1816 med 
Anna Stina Persdotter, född 22 febr 1795 i Fnasbyn, Godegård sn (E),
död 1880. Bosatt i Börstorp, Godegård sn (E).

 

Anna Carlsdotter, född 17 febr 1797 i Börstorp, Godegård sn (E).
 

Sara Lisa Carlsdotter, född 23 okt 1799 i Börstorp, Godegård sn (E).
 

Cathrina Carlsdotter, född 25 juli 1804 i Börstorp, Godegård sn (E),
död 9 febr 1889.

Gift 1836 med 
Abraham Andersson, född 2 jan 1807, död 12 okt 1861 i Norrgården,
Godegård sn (E). Bosatt i Norrgården.


ffmfmm
75 Stina Persdotter, född 5 okt 1760 i Fnasbyn, Godegård sn (E),
död 8 dec 1828 i Börstorp, Godegård sn (E). Bosatt i Börstorp,
Godegård sn (E).
Far 150 ] [ Mor 151 ] [ Make 74 ] [ Dotter 37 ]

Vigselboken i Godegård upptar icke någon notis om om gifte 
för de båda 1787, 1788 eller 1789. 
Stina Persdotter avled i Godegård den 8 och begravdes den 14/12 
1828. 
"Inhyses Carl Janssons hustru i Börstorp född 1760 5/10. 
Gift 1788, haft 8 barn 1 son och 4 döttrar efterlefver". 
Dog i lungsot. 68 år gammal. Gift.


Gift 1788 med föregående ana 

ffmmmf
78 Petter Jansson, född 1 nov 1748 i frälse Rödja, Godegård sn (E),
död 13 juli 1818 i Östra Rödje, Godegård sn (E). Bosatt i Östra Rödje,
Godegård sn (E).
Far 156 ] [ Maka 79 ] [ Dotter 39 ]

Vigsel i Godegård den 10/6 1772: drängen Peter Johansson 
i frälse Rödje och pigan Stina Jacobsdotter i Knutsbygget. 

Undantagsmannen i Östra Rödje avled i Godegård den 13 och 
begravdes den 16/7 1818 "född här 1748 1/11, gift 1770 med 
efterlefvande Stina Jacobsdotter haft 7 barn - 3 söner och 
2 döttrar lefva". 
Dog i bröstfeber 69 år gammal.


Gift 10 juni 1772 i Godegård sn (E) med nästa ana 

Barn:
Jan Pettersson, född 30 aug 1772 i Östra Rödje, Godegård sn (E).

 

Peter Pettersson, född 28 jan 1776 i Östra Rödje, Godegård sn (E).
 

Lisa Pettersdotter, född 13 maj 1778 i Östra Rödje, Godegård sn (E).
 

Petter Pettersson, född 29 okt 1781 i Östra Rödje, Godegård sn (E).
 

Jacob Pettersson, född 8 jan 1786 i Östra Rödje, Godegård sn (E).
 

Stina Persdotter, född 6 maj 1789, se ana 39.

ffmmmm
79 Stina Jacobsdotter, född 11 mars 1744 i Knutsbygget, Godegård sn (E),
död 15 febr 1819 i Östra Rödje, Godegård sn (E). Bosatt i Östra Rödje,
Godegård sn (E).
Far 158 ] [ Make 78 ] [ Dotter 39 ]

Stina Jacobsdotter avled i Godegård den 15 och begravdes den 
21/2 1819. 
"Enka efter hemmansbrukaren Peter Jansson i Östra Rödje, 
född 1744 11/3. Gift 1768? Haft 7 barn 3 söner och 2 döttrar 
efterlefva. Enka 1818". 
Dödsorsak: Håll och styng. 74 år gammal.


Gift 10 juni 1772 i Godegård sn (E) med föregående ana 

fmffff
80 Pehr Petter Ericsson, född 1710 ca. Bosatt i Herrängen under Olivehult,
Kristberg sn (E).
Maka 81 ] [ Son 40 ]

I den första husförhörslängden (börjar år 1762) för Kristberg är under torpet Herrängen lydande under Olivehult följande personer antecknade: 
Petter 52 /torde vara ålder på mannen/ 
Anna 37 
Barn: Johan 15 
Jacob 11 
Catharina 1758 
Lisa 17/8 1759 
Abram 1763


Gift med nästa ana 

Barn:
Johan Pehrsson, född 1747 ca i Kristberg sn (E).

 

Jacob Pehrsson, född 1751 ca i Kristberg sn (E).
 

Catharina Pehrsdotter, född 1758 i Herrängen, Kristberg sn (E).
 

Lisa Pehrsdotter, född 17 aug 1759 i Kristberg sn (E).
 

Abraham Pehrsson, född 1 nov 1763, se ana 40.

fmfffm
81 Anna Maja Jacobsdotter, född 1725 ca. Bosatt
i Herrängen under Olivehult, Kristberg sn (E).
Make 80 ] [ Son 40 ]


Gift med föregående ana 

fmffmf
82 Gustaf Persson. Bosatt i Opsala (Upsala), Hammar sn (T).
Maka 83 ] [ Dotter 41 ]

I födelse- och dopboken för Hammars församling, Örebro län, finns infört ett flickebarn vid namn Maria född den 12 maj (ej 1 maj) 1770 som dotter till Gustaf Persson och hans hustru Elisabet Ericksdotter i Opsala (Upsala). 
Den äldsta bevarade husförhörslängden för Hammars församling omfattar tiden 1791-1803, och i denna husförhörslängd finns inte Gustaf Persson, Elisabet Eriksdotter eller dottern Maria (Maja) Gustafsdotter antecknade under Opsala.


Gift med nästa ana 

Barn:
Maria Maja Gustafsdotter, född 1 maj 1770, se ana 41.

fmffmm
83 Elisabet Eriksdotter, död 13 juni 1817 i Estabo, Lerbäck sn (T). Bosatt
i Opsala (Upsala), Hammar sn (T).
Make 82 ] [ Dotter 41 ]


Gift med föregående ana 

fmfmff
84 Olof Nilsson, född 1731, död 1801. Nämndeman i Örberga, Lerbäck sn (T).
Maka 85 ] [ Son 42 ]

Olof blind 1795.


Gift med nästa ana 

Barn:
Anders Olofsson, född 1763, se ana 42.

fmfmfm
85 Kjerstin Andersdotter, född 1739, död 1803. Bosatt i Örberga,
Lerbäck sn (T).
Make 84 ] [ Son 42 ]


Gift med föregående ana 

fmfmmm
87 Lisa Ersdotter.
Dotter 43 ]


Barn utan känd fader:
Maj Lisa Andersdotter, född 25 mars 1765, se ana 43.

fmmmff
92 Anders Wallström, född 1726, död 1788. Bosatt i Vallby, Wiby sn (T).
Far 184 ] [ Mor 185 ] [ Maka 93 ] [ Son 46 ]


Gift med nästa ana 

Gift med 
Stina Boman, född 1739 i Värmland, död 1813. Bosatt i Vallby,
Wiby sn (T).


Barn i första giftet:
Eric Wallström, född 1750. Hökare i Stockholm.

 

Anders Andersson, född 1756, se ana 46.

Anna Lisa Wallström, född 1758.
 

Olof Wallström, född 1760, död 1794.

Gift med 
Lisa Gustafsdotter, född 1759 i Lerbäck, Lerbäck sn (T), död 1836.
Gift först med Olof Wallström till hans död 1794 och sedan 
gift med Lars Wallström. 


Barn i andra giftet:
Ebba Greta Wallström, född 1781, död 1806.

Gift med 
Jan Gustafsson, född 1771 i Lerbäck, Lerbäck sn (T), död 1828.


fmmmfm
93 Elisabet Drefwa, född 1720, död 1772.
Make 92 ] [ Son 46 ]


Gift med föregående ana 

mfffff
96 Hindric Eliasson Björndahl, född 23 juni 1733 i Björneborgs hammare,
Visnum sn (S), död 20 mars 1808 i Kvarntorp, Karlskoga sn (T). Mästersmed.
Far 192 ] [ Mor 193 ] [ Maka 97 ] [ Son 48 ]

Född 23 jan 1733 enligt hfl. 
Enligt hfl Karlskoga församling (AI:6 1788-1792 s.60) inflyttad år 1790. Enligt flyttningslängden för Karlskoga församling (B:1 1754-1817, det är ovanligt att det finns en flyttningslängd så långt bakåt i tiden) inflyttad från Visnum sn (S).


Gift med nästa ana 

Barn:
Christina Björndahl, född 1 okt 1760 i Lidefors, Nysund sn (T).

 

Elisabeth Björndahl, född 24 jan 1763 i Lidefors, Nysund sn (T).
 

Maria Björndahl, född 2 dec 1764 i Lidefors, Nysund sn (T),
död 11 juli 1802 i Björneborg, Visnum sn (S) (av Barnsbörd).

Gift med 
Karl Johansson Åberg, född 3 mars 1764 i Lidefors, Nysund sn (T),
död 24 maj 1806 i Björneborgs Östra Hammare, Visnum sn (S),
(av Mördad, enl dödboken). Mästersmed.

 

Annicka Björndahl, född 11 sept 1767 i Lidefors, Nysund sn (T).
 

Elias Hindricksson Björndahl, född 26 nov 1769, se ana 48.

Erik Björndahl, född 25 okt 1772 i Björneborg, Visnum sn (S),
död 1 aug 1773.

 

Henrik Björndahl, född 23 juni 1774 i Björneborg, Visnum sn (S).


mffffm
97 Maria Ersdotter, född 14 febr 1731 i Lidefors, Nysund sn (T),
död 2 nov 1791 i Blinäs, Karlskoga sn (T).
Far 194 ] [ Mor 195 ] [ Make 96 ] [ Son 48 ]


Gift med föregående ana 

mffmff
100 Johannes Zachrisson, född 12 dec 1736 i Gälleråsen, Karlskoga sn (T),
död 10 jan 1812 i Gälleråsen, Karlskoga sn (T).
Far 200 ] [ Mor 201 ] [ Maka 101 ] [ Son 50 ]

Källa: Mormonerna, Internet


Gift 28 okt 1768 i Karlskoga sn (T) med nästa ana 

Barn:
Anders Jansson, född 8 dec 1773, se ana 50.

mffmfm
101 Sara Sigfridsdotter, född 26 nov 1743 i Råglanda, Lungsund sn (S),
död 10 juni 1809 i Gelleråsen, Karlskoga sn (T).
Far 202 ] [ Mor 203 ] [ Make 100 ] [ Son 50 ]

Källa: Mormonerna, Internet


Gift 28 okt 1768 i Karlskoga sn (T) med föregående ana 

mffmmf
102 Peter Andersson Norberg, född 25 mars 1754 i Yrstatorp, Nora sn (T),
död 28 maj 1835 i Rockesholm, Grythyttan sn (T). Mästersmed.
Far 204 ] [ Mor 205 ] [ Maka 103 ] [ Dotter 51 ]

Källa: K.Hedberg


Gift .. aug 1777 i Karlskoga sn (T) med nästa ana 

Barn:
Stina Pehrsdotter, född 15 juni 1779, se ana 51.

mffmmm
103 Katarina Andersdotter, född 23 aug 1754 i Rosensjö, Karlskoga sn (T),
död 22 aug 1808 i Flosjöhammar, Grythyttan sn (T).
Make 102 ] [ Dotter 51 ]

Källa: K.Hedberg


Gift .. aug 1777 i Karlskoga sn (T) med föregående ana 

horizontal rule

*** Generation VII ***

fffffff
128 Ilfver Jonsson, född 1689 (?), död 26 mars 1735 i Klovstena,
Tjällmo sn (E). Bosatt i Klovstena, Tjällmo sn (E).
Son 64 ]

Avled i Tjällmo den 26/3 och begravdes 4/4 1735 
46 och 1/2 år gammal. Torde vara född omkring 1689. 
Makarna antecknade under Klovstena i Tjällmo. Några 
husförhörslängder förekommer inte förrän i slutet av 
1700-talet och mantalslängderna anger ej hustruns namn.


Barn utan känd moder:
Hans Ilfversson, född 7 aug 1729, se ana 64.

Anna Ilfversdotter, född 28 okt 1733 i Klovstena, Tjällmo sn (E).


fffffmf
130 Johan Svensson, född 1700 (?), död 4 dec 1774 i Dråsa, Tjällmo sn (E).
Bosatt i Dråsa, Tjällmo sn (E).
Maka 131 ] [ Dotter 65 ]

Sockenmannen Johan Svensson i Dråsa avled den 4/12 1774 
av vattustot, 74 år och 10 mån gammal.


Gift 6 okt 1728 i Tjällmo sn (E) med nästa ana 

Barn:
Chierstin Johansdotter, född 14 nov 1732, se ana 65.

fffffmm
131 Anna Nilsdotter, född 1705 (?), död 3 april 1772 i Tjällmo sn (E).
Bosatt i Dråsa, Tjällmo sn (E).
Make 130 ] [ Dotter 65 ]

Avled i Tjällmo den 3/4 1772 av hetsig feber 67 år gammal.


Gift 6 okt 1728 i Tjällmo sn (E) med föregående ana 

fffmfff
136 Sven Biörk, född 1715. Ryttare i Kopparhultet, Björka ägor,
Motala sn (E).
Maka 137 ] [ Son 68 ]

Fått avsked 1779-1784


Gift med nästa ana 

Barn:
Johan Tiger, född 1 okt 1754, se ana 68.

fffmffm
137 Catrina Månsdotter. Bosatt i Björka ägor, Motala sn (E).
Make 136 ] [ Son 68 ]


Gift med föregående ana 

fffmmff
140 Anders Pehrsson. Frälsebonde i Boo Capell, Svennevad sn (T).
Maka 141 ] [ Son 70 ]


Gift med nästa ana 

Barn:
Johan Andersson, född 26 dec 1751, se ana 70.

fffmmfm
141 Anna Larsdotter. Bosatt i Boo Capell, Svennevad sn (T).
Make 140 ] [ Son 70 ]


Gift med föregående ana 

fffmmmf
142 Carl Sunnerberg /Sönnerberg/. Organist i Håland, Kälvsten sn (E).
Maka 143 ] [ Dotter 71 ]


Gift med nästa ana 

Barn:
Britta Stina Carlsdotter, född 3 aug 1746, se ana 71.

fffmmmm
143 Brietha Andersdotter. Bosatt i Håland, Kälvsten sn (E).
Make 142 ] [ Dotter 71 ]


Gift med föregående ana 

ffmffff
144 Hans Arvidsson, född 3 mars 1707, död 11 mars 1754. Klensmed
i Mellantäppan, Godegård sn (E).
Far 288 ] [ Mor 289 ] [ Maka 145 ] [ Son 72 ]


Gift med nästa ana 

Barn:
Jonas Hansson, född 24 juni 1746, se ana 72.

ffmfffm
145 Brita, född 13 sept 1713, död 21 mars 1762. Bosatt i Mellantäppan,
Godegård sn (E).
Far 290 ] [ Mor 291 ] [ Make 144 ] [ Son 72 ]


Gift med föregående ana 

ffmffmf
146 Olof Johansson. Bosatt i Tostebacka, Godegård sn (E).
Maka 147 ] [ Dotter 73 ]


Gift med nästa ana 

Barn:
Anna Olofsdotter, född 4 febr 1750, se ana 73.

ffmffmm
147 Maria Jönsdotter. Bosatt i Tostebacka, Godegård sn (E).
Make 146 ] [ Dotter 73 ]


Gift med föregående ana 

ffmfmff
148 Johan Johansson, född 1712. Bosatt i Båseberg, Dammetorp,
Godegård sn (E).
Maka 149 ] [ Son 74 ]


Gift med nästa ana 

Barn:
Carl Jansson, född 25 okt 1753, se ana 74.

ffmfmfm
149 Ingrid Ericsdotter, född 1711. Bosatt i Båseberg, Dammetorp,
Godegård sn (E).
Make 148 ] [ Son 74 ]


Gift med föregående ana 

ffmfmmf
150 Pehr Nilsson. Bosatt i Fnasbyn, Godegård sn (E).
Maka 151 ] [ Dotter 75 ]


Gift med nästa ana 

Barn:
Stina Persdotter, född 5 okt 1760, se ana 75.

ffmfmmm
151 Maria Johansdotter. Bosatt i Fnasbyn, Godegård sn (E).
Make 150 ] [ Dotter 75 ]


Gift med föregående ana 

ffmmmff
156 Johan Larsson. Bosatt i frälse Rödja, Godegård sn (E).
Son 78 ]


Barn utan känd moder:
Petter Jansson, född 1 nov 1748, se ana 78.

ffmmmmf
158 Jacob Lovisson. Bosatt i Knutsbygget, Godegård sn (E).
Dotter 79 ]


Barn utan känd moder:
Stina Jacobsdotter, född 11 mars 1744, se ana 79.

fmmmfff
184 Eric Olsson Wallström, född 1704, död 1756.
Far 368 ] [ Mor 369 ] [ Maka 185 ] [ Son 92 ]


Gift med nästa ana 

Barn:
Anders Wallström, född 1726, se ana 92.

Anna Cajsa Wallström, född 1730.
 

Maria Wallström, född 1734.

Gift med 
Carl Beckman. Handlande i Stockholm.


fmmmffm
185 Anna Winge, född 1696 i Mötan, Wiby sn (T), död 1762.
Make 184 ] [ Son 92 ]


Gift med föregående ana 

mffffff
192 Elias Svensson Holm, född 21 jan 1704 i Lanfors, Bjurtjärn sn (S),
död 24 jan 1768 i Björneborg, Visnum sn (S). Smed, Mästersven
i Björneborgs hammare, Visnum sn (S).
Far 384 ] [ Mor 385 ] [ Maka 193 ] [ Son 96 ]

Enligt hfl född 1700 och död 1766. 
Bosatt i Lanfors 1704-05, i Håkanbol 1705-09, i Björneborg 1709-20, smeddräng där 1720-27, mästersven där 1727-62, hjälpsmed/f.d. där 1762-68. Död i "förkylningsfeber". Begravd 24 jan 1768 i Visnum sn (S).


Gift 28 dec 1730 i Varnum sn (S) med nästa ana 

Barn:
Petter Eliasson Holm, född 8 sept 1731 i Björneborg, Visnum sn (S),
död 11 jan 1736 i Björneborg, Visnum sn (S).
Drunknade. Begravd 11 jan 1736 i Visnum sn (S). 

Hindric Eliasson Björndahl, född 23 juni 1733, se ana 96.

Anna Maria Eliasdotter Holm, född 25 nov 1735 i Björneborg,
Visnum sn (S).
Maria flyttar till Nysund sn (S) 1758. 
Inflyttningslängder för Nysund år 1758 saknas, därför är det 
svårt att söka henne vidare. 

Lisa Eliasdotter Holm, född 7 april 1738 i Björneborg, Visnum sn (S),
död 23 nov 1740 i Björneborg, Visnum sn (S).

 

Petter Eliasson Björndal, född 2 juli 1740 i Björneborg,
Visnum sn (S), död 1784 i Björneborg, Visnum sn (S). Mästersmed
i Björneborgs bruk, Visnum sn (S).
Avsomnad i feber 1784. 
Gift med 
Catarina Svensdotter, född 1747. Bosatt i Björneborg, Visnum sn (S).

 

Sven Eliasson Holm, född 18 mars 1743 i Björneborg, Visnum sn (S),
död 1746 i Björneborg, Visnum sn (S).
Begravd 31 mars 1746 i Visnum sn (S). 

mfffffm
193 Annika Persdotter, född 1695, död 1773 i Björneborg, Visnum sn (S).
Bosatt i Björneborgs hammare, Visnum sn (S).
Make 192 ] [ Son 96 ]

Död i "Hetsig feber". 
Begravd 30 maj 1773 i Visnum sn (S).


Gift 28 dec 1730 i Varnum sn (S) med föregående ana 

mffffmf
194 Erick Ellertsson, född 1695 i Nysund, Nysund sn (T).
Maka 195 ] [ Dotter 97 ]

Källa: Mormonerna, Internet


Gift 21 maj 1727 i Nysund sn (T) med nästa ana 

Barn:
Maria Ersdotter, född 14 febr 1731, se ana 97.

mffffmm
195 Elin Persdotter, född 1699, död 1782 i Björneborgsbruk, Visnum sn (S).
Make 194 ] [ Dotter 97 ]

Källa: Mormonerna, Internet


Gift 21 maj 1727 i Nysund sn (T) med föregående ana 

mffmfff
200 Zacharias Jansson, född 23 mars 1708 i Gälleråsen, Karlskoga sn (T),
död 25 aug 1766 i Gälleråsen, Karlskoga sn (T).
Far 400 ] [ Mor 401 ] [ Maka 201 ] [ Son 100 ]

Källa: Mormonerna, Internet


Gift 6 sept 1735 i Karlskoga sn (T) med nästa ana 

Barn:
Johannes Zachrisson, född 12 dec 1736, se ana 100.

mffmffm
201 Annicka Eskilsdotter, född 22 jan 1714 i Gälleråsen, Karlskoga sn (T),
död 24 dec 1792 i Gälleråsen, Karlskoga sn (T).
Far 402 ] [ Mor 403 ] [ Make 200 ] [ Son 100 ]

Källa: Mormonerna, Internet


Gift 6 sept 1735 i Karlskoga sn (T) med föregående ana 

mffmfmf
202 Sigfrid Andersson, född 1688, död 5 maj 1751 i Råglanda,
Lungsund sn (S).
Far 404 ] [ Mor 405 ] [ Maka 203 ] [ Dotter 101 ]

Källa: K:Hedberg


Gift 12 mars 1722 i Kroppa sn (S) med nästa ana 

Barn:
Sara Sigfridsdotter, född 26 nov 1743, se ana 101.

mffmfmm
203 Maria Carlsdotter, född 18 maj 1704 i Åskagen, Kroppa sn (S),
död 14 jan 1788 i Råglanda, Lungsund sn (S).
Far 406 ] [ Mor 407 ] [ Make 202 ] [ Dotter 101 ]

Källa: K.Hedberg


Gift 12 mars 1722 i Kroppa sn (S) med föregående ana 

mffmmff
204 Anders Ersson, född 14 juli 1728 i Brunnsjötorp, Grythyttan sn (T),
död .. juni 1765 i Brunnsjötorp, Grythyttan sn (T).
Far 408 ] [ Mor 409 ] [ Maka 205 ] [ Son 102 ]

Källa: K.Hedberg


Gift 9 maj 1750 i Nora sn (T) med nästa ana 

Barn:
Peter Andersson Norberg, född 25 mars 1754, se ana 102.

mffmmfm
205 Kerstin Persdotter, född 1733 ca i Yrstatorp, Nora sn (T),
död 28 mars 1772 i Brunnsjötorp, Grythyttan sn (T).
Far 410 ] [ Mor 411 ] [ Make 204 ] [ Son 102 ]

Källa: K.Hedberg


Gift 9 maj 1750 i Nora sn (T) med föregående ana 

horizontal rule

*** Generation VIII ***

ffmfffff
288 Arvid Hansson, född 1658 ca, död 1758 ca. Bosatt i Tyrestorp.
Maka 289 ] [ Son 144 ]


Gift 1701-12-29 ev med nästa ana 

Barn:
Hans Arvidsson, född 3 mars 1707, se ana 144.

ffmffffm
289 Brita Larsdotter, född 1683 ca.
Make 288 ] [ Son 144 ]


Gift 1701-12-29 ev med föregående ana 

ffmfffmf
290 Johan Svensson, född 1682 ca, död 13 mars 1741. Klensmed.
Maka 291 ] [ Dotter 145 ]


Gift 29 nov 1708 med nästa ana 

Barn:
Brita, född 13 sept 1713, se ana 145.

nn, född 1716.
 

nn, född 1729.


ffmfffmm
291 Elin Eriksdotter, född 1682 ca.
Make 290 ] [ Dotter 145 ]


Gift 29 nov 1708 med föregående ana 

fmmmffff
368 Olof Ersson, född 1677 i Vallby, Wiby sn (T), död 1715 i Vallby,
Wiby sn (T). Gästgivare i Vallby, Wiby sn (T).
Far 736 ] [ Maka 369 ] [ Son 184 ]


Gift 1701 med nästa ana 

Gift 1712 med 
Marit Persdotter.


Barn i första giftet:
Carin Vallström, född 1702.

 

Eric Olsson Wallström, född 1704, se ana 184.

Barn i andra giftet:
Maria Vallström, född 1712. Bosatt i Körtingsberg, Wiby sn (T).
Flyttade med familjen till okänd ort på 1750-talet 
Gift med 
Petter Trifolin, född 1693. Inspektor i Körtingsberg, Viby sn (T).


fmmmfffm
369 Marit Månsdotter, död 1706.
Make 368 ] [ Son 184 ]


Gift 1701 med föregående ana 

mfffffff
384 Swen Hindriksson Holm, född 1675, död 1 febr 1742 i Måse soldatstuga,
Visnum sn (S). Hammarsmedmästare i Björneborgs Norra Hammare,
Visnum sn (S).
Maka 385 ] [ Son 192 ]

Mästersven vid Lanfors ned. 1699-1704, vid Håkanbol Ö. 1705-09, vid Björneborg 1709-25, mästersmed där 1725-34, vid Håkanbol 1734-35. 
Flyttat till Byn i Nysund sn (S) 1734. 
Död 1742 i Måse soldatstuga, Visnum sn (S). Begravd 21 febr 1742 i Visnum sn (S). 


Gift med nästa ana 

Gift med 
Stina Persdotter. Gifta 2 okt 1704 i Bjurtjärn.


Gift med 
Gift med 
Gift med 
Kristina Jonsdotter, född 1665, död 1742 i Måse soldatstuga,
Visnum sn (S).

Död 1742 i Måse soldatstuga. Begravd 21 febr 1742 i Visnum sn (S).


Barn i första giftet:
Brita Svensdotter Holm, född i Lanfors, Bjurtjärn (S).

 

Maria Svensdotter Holm, född 10 maj 1700 i Lanfors, Bjurtjärn sn (S).
 

Lisken Svensdotter Holm, född 13 febr 1702 i Lanfors,
Bjurtjärn sn (S).

 

Elias Svensson Holm, född 21 jan 1704, se ana 192.

Barn i andra giftet:
Katarina Svensdotter Holm, född 5 aug 1705 i Lanfors,
Bjurtjärn sn (S).


mffffffm
385 Maria Eliasdotter, född 1666, död 8 maj 1704 i Lanfors ned.,
Bjurtjärn sn (S).
Far 770 ] [ Make 384 ] [ Son 192 ]


Gift med föregående ana 

mffmffff
400 Jon Olofsson, född 5 febr 1670 i Östvik, Skellefteå sn (AC),
död 8 okt 1719 i Gälleråsen, Karlskoga sn (T). Bergsman.
Far 800 ] [ Mor 801 ] [ Maka 401 ] [ Son 200 ]

Källa: Mormonerna, Internet


Gift 1700 ca i Karlskoga sn (T) med nästa ana 

Barn:
Zacharias Jansson, född 23 mars 1708, se ana 200.

mffmfffm
401 Britta Nilsdotter, född 1674 i Karlskoga sn (T), död 1737 ca.
Far 802 ] [ Mor 803 ] [ Make 400 ] [ Son 200 ]

Källa: Mormonerna, Internet


Gift 1700 ca i Karlskoga sn (T) med föregående ana 

Gift 1 nov 1720 i Karlskoga sn (T) med 
Henrik Ersson, född 1670 ca i Kroppa sn (S). Masmästare.

Källa: K.Hedberg


mffmffmf
402 Eskil Jonsson, född 1687 i Karlskoga sn (T), död 18 juni 1755
i Gälleråsen, Karlskoga sn (T).
Far 804 ] [ Maka 403 ] [ Dotter 201 ]

Källa: K.Hedberg


Gift 14 okt 1713 i Karlskoga sn (T) med nästa ana 

Barn:
Annicka Eskilsdotter, född 22 jan 1714, se ana 201.

mffmffmm
403 Rangela Persdotter, född 1684 i Gälleråsen, Karlskoga sn (T),
död 23 mars 1759 i Gälleråsen, Karlskoga sn (T).
Far 806 ] [ Mor 807 ] [ Make 402 ] [ Dotter 201 ]

Källa: K.Hedberg


Gift 14 okt 1713 i Karlskoga sn (T) med föregående ana 

mffmfmff
404 Anders Olofsson, född 1657 i Raglunda, Lungsund sn (S), död 1713
i Raglunda, Lungsund sn (S).
Maka 405 ] [ Son 202 ]

Källa: Mormonerna, Internet


Gift 1683 i Bjurtjärn sn (S) med nästa ana 

Barn:
Sigfrid Andersson, född 1688, se ana 202.

mffmfmfm
405 Maria Sigfridsdotter, född 1661 i Masserud, Bjurtjärn sn (S).
Make 404 ] [ Son 202 ]

Källa: Mormonerna, Internet


Gift 1683 i Bjurtjärn sn (S) med föregående ana 

mffmfmmf
406 Karl Sigfridsson, född 1654 i Åskagen, Kroppa sn (S), död 15 mars 1719
i Åskagen, Kroppa sn (S). Sexman vid Persbergs gruvting.
Far 812 ] [ Mor 813 ] [ Maka 407 ] [ Dotter 203 ]

Källa: K.Hedberg


Gift 1682 i Kroppa sn (S) med nästa ana 

Barn:
Maria Carlsdotter, född 18 maj 1704, se ana 203.

mffmfmmm
407 Ingeborg Eriksdotter, född 1661 i Gammelkroppa, Kroppa sn (S),
död 10 okt 1742 i Åskagen, Kroppa sn (S).
Far 814 ] [ Make 406 ] [ Dotter 203 ]

Källa: K.Hedberg


Gift 1682 i Kroppa sn (S) med föregående ana 

mffmmfff
408 Erik Andersson, född 1693/1697. Bosatt i Brunnsjötorp,
Grythyttan sn (T).
Maka 409 ] [ Son 204 ]

Källa: K.Hedberg


Gift 15 sept 1727 i Grythyttan sn (T) med nästa ana 

Barn:
Anders Ersson, född 14 juli 1728, se ana 204.

mffmmffm
409 Maria Eriksdotter, född 1693/1697. Bosatt i Brunnsjötorp,
Grythyttan sn (T).
Far 818 ] [ Mor 819 ] [ Make 408 ] [ Son 204 ]

Källa: K.Hedberg


Gift 15 sept 1727 i Grythyttan sn (T) med föregående ana 

mffmmfmf
410 Per Svensson, född 1675, död 13 febr 1754 i Yrstatorp, Nora sn (T).
Bergsman i Yrstatorp, Nora sn (T).
Maka 411 ] [ Dotter 205 ]

Källa: K.Hedberg


Gift 13 juli 1722 i Nora sn (T) med nästa ana 

Barn:
Kerstin Persdotter, född 1733 ca, se ana 205.

mffmmfmm
411 Sara Danielsdotter, född 1695 i Nora sn (T), död 16 april 1759
i Yrstatorp, Nora sn (T).
Far 822 ] [ Mor 823 ] [ Make 410 ] [ Dotter 205 ]

Källa: K.Hedberg


Gift 13 juli 1722 i Nora sn (T) med föregående ana 

horizontal rule

*** Generation IX ***

fmmmfffff
736 Eric Ersson, född 1632, död 1706 i Vallby, Wiby sn (T). Krögare
i Vallby, Wiby sn (T).
Son 368 ]


Barn utan känd moder:
Eric Ersson, född 1670 i Vallby, Wiby sn (T), död 1713 i Vallby,
Wiby sn (T). Gästgivare i Vallby, Wiby sn (T).

Gift med 
Brita Jonsdotter.

 

Peter Wallström, född 1672 i Vallby, Wiby sn (T), död 1723.
Komminister.
Komminister i Edsberg - Hackvad 
Gift med 
Stina Lisa Roudelitia.

 

Olof Ersson, född 1677, se ana 368.

Morita Ersson, född 1690 ca i Vallby, Wiby sn (T).
Bodde i Vallby och försvann sedan därifrån till okänd ort ca 1735 
Gift med 
Nils Nilsson Husing. Länsman.


mffffffmf
770 Elias Jönsson, född 1634, död 26 maj 1708 i Lanfors, Bjurtjärn sn (S).
Mästersmed i Lanfors, Bjurtjärn sn (S).
Dotter 385 ]

Mästersmed vid Lanfors bruk 1693-99. 
Begravd 26 maj 1708 i Bjurtjärn sn (T).


Barn utan känd moder:
Maria Eliasdotter, född 1666, se ana 385.

mffmfffff
800 Olof Jonsson, född 1634 i Gälleråsen, Karlskoga sn (T),
död 30 april 1713 i Gälleråsen, Karlskoga sn (T). Bergsman.
Far 1600 ] [ Mor 1601 ] [ Maka 801 ] [ Son 400 ]

Källa: Mormonerna, Internet


Gift 1660 ca i Karlskoga sn (T) med nästa ana 

Barn:
Jon Olofsson, född 5 febr 1670, se ana 400.

mffmffffm
801 Karin Persdotter, född 1638 i Karlskoga sn (T), död 1734 i Gälleråsen,
Karlskoga sn (T).
Far 1602 ] [ Mor 1603 ] [ Make 800 ] [ Son 400 ]

Källa: Mormonerna, Internet


Gift 1660 ca i Karlskoga sn (T) med föregående ana 

mffmfffmf
802 Nils Eskilsson. Bergsman i Västra Lonntorp, Karlskoga sn (T).
Maka 803 ] [ Dotter 401 ]

Källa: K.Hedberg


Gift med nästa ana 

Barn:
Britta Nilsdotter, född 1674, se ana 401.

mffmfffmm
803 Margareta Zakrisdotter Sylvia, född 1655 ca, död 1732
i Bjurtjärn sn (S).
Far 1606 ] [ Mor 1607 ] [ Make 802 ] [ Dotter 401 ]

Källa: K.Hedberg


Gift med föregående ana 

mffmffmff
804 Jon Olsson, född 1652 ca i Karlskoga sn (T). Klockare.
Son 402 ]

Källa: K.Hedberg


Barn utan känd moder:
Eskil Jonsson, född 1687, se ana 402.

mffmffmmf
806 Per Olofsson, född 1657 ca i Gälleråsen, Karlskoga sn (T),
död 7 sept 1712 i Gälleråsen, Karlskoga sn (T).
Far 1612 ] [ Mor 1613 ] [ Maka 807 ] [ Dotter 403 ]

Källa: K.Hedberg


Gift 1682 ca med nästa ana 

Gift 1697 ca med 
Kerstin Matsdotter, född 1670 ca.

Källa: K.Hedberg


Barn i första giftet:
Rangela Persdotter, född 1684, se ana 403.

mffmffmmm
807 nn nn, född 1661 ca.
Make 806 ] [ Dotter 403 ]

Källa: K.Hedberg


Gift 1682 ca med föregående ana 

mffmfmmff
812 Sigfrid Olofsson, född 1600 ca, död 1672 i Åskagen, Kroppa sn (S).
Bergsman i Åskagen, Kroppa sn (T).
Far 1624 ] [ Mor 1625 ] [ Maka 813 ] [ Son 406 ]

Källa: K.Hedberg


Gift med nästa ana 

Barn:
Karl Sigfridsson, född 1654, se ana 406.

mffmfmmfm
813 Ingrid Hansdotter, född 1620 ca i Saxhyttan, Grythyttan sn (T),
död 17 maj 1691 i Åskagen, Kroppa sn (S).
Far 1626 ] [ Make 812 ] [ Son 406 ]

Källa: K.Hedberg


Gift med föregående ana 

mffmfmmmf
814 Erik Nilsson, född 1630 ca, död 1695 ca. Bergsman i Gammalkroppa,
Kroppa sn (S).
Dotter 407 ]

Källa: K.Hedberg


Barn utan känd moder:
Ingeborg Eriksdotter, född 1661, se ana 407.

mffmmffmf
818 Erik Nilsson, född 1657 ca, död 28 juli 1727 i Brunnsjötorp,
Grythyttan sn (T).
Maka 819 ] [ Dotter 409 ]

Källa: K.Hedberg


Gift med nästa ana 

Barn:
Maria Eriksdotter, född 1693/1697, se ana 409.

mffmmffmm
819 Anna Fabricia, född 1661 ca, död 12 maj 1721 i Brunnsjötorp,
Grythyttan sn (T).
Make 818 ] [ Dotter 409 ]

Källa: K.Hedberg


Gift med föregående ana 

mffmmfmmf
822 Daniel Fransson, död 1696 i Skrekarhyttan, Nora sn (T). Bergsman
i Skrekarhyttan, Nora sn (T).
Far 1644 ] [ Mor 1645 ] [ Maka 823 ] [ Dotter 411 ]

Källa: K.Hedberg


Gift 1679 med nästa ana 

Barn:
Sara Danielsdotter, född 1695, se ana 411.

mffmmfmmm
823 Ingeborg Larsdotter, född 1660 i Nora sn (T), död 7 okt 1748
i Skrekarhyttan, Nora sn (T).
Far 1646 ] [ Make 822 ] [ Dotter 411 ]

Källa: K.Hedberg


Gift 1679 med föregående ana 

horizontal rule

*** Generation X ***

mffmffffff
1600 Jon Nilsson, född 1602 i Gälleråsen, Karlskoga sn (T), död 1660 ca
i Gälleråsen, Karlskoga sn (T).
Far 3200 ] [ Mor 3201 ] [ Maka 1601 ] [ Son 800 ]

Källa: K.Hedberg


Gift 1630 ca i Karlskoga sn (T) med nästa ana 

Barn:
Olof Jonsson, född 1634, se ana 800.

mffmfffffm
1601 Marit Eriksdotter, född 1606 i Karlskoga sn (T).
Far 3202 ] [ Mor 3203 ] [ Make 1600 ] [ Son 800 ]

Källa: K.Hedberg


Gift 1630 ca i Karlskoga sn (T) med föregående ana 

mffmffffmf
1602 Per, född 1606 i Karlskoga sn (T).
Maka 1603 ] [ Dotter 801 ]

Källa: Mormonerna, Internet


Gift med nästa ana 

Barn:
Karin Persdotter, född 1638, se ana 801.

mffmffffmm
1603 , född 1610 i Karlskoga sn (T).
Make 1602 ] [ Dotter 801 ]

Källa: Mormonerna, Internet


Gift med föregående ana 

mffmfffmmf
1606 Zakarias Olai Sylvius, död 1668 i Karlskoga sn (T).
Komminister i Bjurtjärn.
Far 3212 ] [ Maka 1607 ] [ Dotter 803 ]

Källa: K.Hedberg


Gift med nästa ana 

Barn:
Margareta Zakrisdotter Sylvia, född 1655 ca, se ana 803.

mffmfffmmm
1607 Brita Eriksdotter Hammar.
Make 1606 ] [ Dotter 803 ]

Källa: K.Hedberg


Gift med föregående ana 

mffmffmmff
1612 Olof Thorsson, född 1619 ca, död 1688. Bergsman i Gälleråsen,
Karlskoga sn (T).
Maka 1613 ] [ Son 806 ]

Källa: K.Hedberg


Gift 1644 ca med nästa ana 

Barn:
Per Olofsson, född 1657 ca, se ana 806.

mffmffmmfm
1613 Rangela Nilsdotter, född 1623 ca i Gälleråsen, Karlskoga sn (T).
Far 3226 ] [ Mor 3227 ] [ Make 1612 ] [ Son 806 ]

Källa: K.Hedberg


Gift 1644 ca med föregående ana 

mffmfmmfff
1624 Olof Sigfridsson, född 1560 ca, död 1621 ca i Åskagen, Kroppa sn (S).
Bergsman.
Far 3248 ] [ Maka 1625 ] [ Son 812 ]

Källa: K.Hedberg


Gift med nästa ana 

Barn:
Sigfrid Olofsson, född 1600 ca, se ana 812.

mffmfmmffm
1625 Rangela Persdotter, född 1560 ca, död 1653 ca i Åskagen,
Kroppa sn (S).
Make 1624 ] [ Son 812 ]

Källa: K.Hedberg


Gift med föregående ana 

mffmfmmfmf
1626 Hans Persson, född 1575 ca, död 1646 ca i Saxhyttan,
Grythyttan sn (T). Bergsman och tolvman i Saxhyttan, Grythyttan sn (T).
Far 3252 ] [ Dotter 813 ]

Källa: K.Hedberg


Barn utan känd moder:
Ingrid Hansdotter, född 1620 ca, se ana 813.

mffmmfmmff
1644 Frans Torbjörnsson, född 1614, död 1700 i Vikersgården, Nora sn (T).
Bergsman, nämndeman, häradsdom.
Far 3288 ] [ Mor 3289 ] [ Maka 1645 ] [ Son 822 ]

Källa: K.Hedberg


Gift med nästa ana 

Barn:
Daniel Fransson, se ana 822.

mffmmfmmfm
1645 Emborg, död 1650.
Make 1644 ] [ Son 822 ]

Källa: K.Hedberg


Gift med föregående ana 

mffmmfmmmf
1646 Lars Jakobsson. Bergsman i Skrekarhyttan, Nora sn (T).
Far 3292 ] [ Mor 3293 ] [ Dotter 823 ]

Källa: K.Hedberg


Barn utan känd moder:
Ingeborg Larsdotter, född 1660, se ana 823.

horizontal rule

*** Generation XI ***

mffmfffffff
3200 Nils Jonsson, född 1576 i Knista sn (T), död 4 .. 1650 i Gälleråsen,
Karlskoga sn (T). Bergsman.
Far 6400 ] [ Mor 6401 ] [ Maka 3201 ] [ Son 1600 ]

Källa: K.Hedberg


Gift 1601 i Karlskoga sn (T) med nästa ana 

Barn:
Jon Nilsson, född 1602, se ana 1600.

Rangela Nilsdotter, född 1623 ca, se ana 1613.

mffmffffffm
3201 Elin Olofsdotter, född 1580 i Karlskoga sn (T).
Far 6402 ] [ Mor 6403 ] [ Make 3200 ] [ Son 1600 ]

Källa: K.Hedberg


Gift 1601 i Karlskoga sn (T) med föregående ana 

mffmfffffmf
3202 Erik, född 1574 i Karlskoga sn (T).
Maka 3203 ] [ Dotter 1601 ]

Källa: Mormonerna, Internet


Gift i Karlskoga sn (T) med nästa ana 

Barn:
Marit Eriksdotter, född 1606, se ana 1601.

mffmfffffmm
3203 , född 1578 i Karlskoga sn (T).
Make 3202 ] [ Dotter 1601 ]

Källa: Mormonerna, Internet


Gift i Karlskoga sn (T) med föregående ana 

mffmfffmmff
3212 Olaus Johannis Gestricius, död 1626 i Karlskoga sn (T).
Kyrkoherde i Karlskoga.
Son 1606 ]

Källa: K.Hedberg


Barn utan känd moder:
Zakarias Olai Sylvius, se ana 1606.

mffmffmmfmf
3226 Nils Jonsson = 3200
Far 6452 ] [ Mor 6453 ] [ Maka 3227 ] [ Dotter 1613 ]

mffmffmmfmm
3227 Elin Olofsdotter = 3201
Far 6454 ] [ Mor 6455 ] [ Make 3226 ] [ Dotter 1613 ]

mffmfmmffff
3248 Sigfrid, född 1525 ca, död 1584 ca i Åskagen, Kroppa sn (S). Bergsman.
Son 1624 ]

Källa: K.Hedberg


Barn utan känd moder:
Olof Sigfridsson, född 1560 ca, se ana 1624.

mffmfmmfmff
3252 Per Jönsson, född 1540 ca, död 1606 ca i Kärvingeborn,
Grythyttan sn (T). Bergsman i Grythytte by, Grythyttan sn (T).
Far 6504 ] [ Son 1626 ]

Källa: K.Hedberg


Barn utan känd moder:
Hans Persson, född 1575 ca, se ana 1626.

mffmmfmmfff
3288 Torbjörn Fransson Ekestubbe, död 14 febr 1682 i Vikersgården,
Nora sn (T). Bergsman.
Far 6576 ] [ Mor 6577 ] [ Maka 3289 ] [ Son 1644 ]

Källa: K.Hedberg


Gift 1612 med 
Ragnhild Nilsdotter, död 1623 ca i Vikersgården, Nora sn (T).

Källa: K.Hedberg


Gift 1624 ca i Nora sn (T) med nästa ana 

Gift 1666 med 
Karin Jonsdotter.

Källa: K.Hedberg


Barn i andra giftet:
Frans Torbjörnsson, född 1614, se ana 1644.

mffmmfmmffm
3289 Anna Eriksdotter, född i Hovmanstorp, Nora sn (T), död 8 febr 1664.
Far 6578 ] [ Mor 6579 ] [ Make 3288 ] [ Son 1644 ]

Källa: K.Hedberg


Gift 1624 ca i Nora sn (T) med föregående ana 

mffmmfmmmff
3292 Jakob Andersson.
Far 6584 ] [ Maka 3293 ] [ Son 1646 ]

Källa: K.Hedberg


Gift med nästa ana 

Barn:
Lars Jakobsson, se ana 1646.

mffmmfmmmfm
3293 Kerstin Larsdotter.
Make 3292 ] [ Son 1646 ]

Källa: K.Hedberg


Gift med föregående ana 

horizontal rule

*** Generation XII ***

mffmffffffff
6400 Jon, född 1544 i Karlskoga sn (T). Bergsman.
Maka 6401 ] [ Son 3200 ]

Källa: Mormonerna, Internet


Gift 1575 i Karlskoga sn (T) med nästa ana 

Barn:
Nils Jonsson, född 1576, se ana 3200.

mffmfffffffm
6401 , född 1548 i Karlskoga sn (T).
Make 6400 ] [ Son 3200 ]

Källa: Mormonerna, Internet


Gift 1575 i Karlskoga sn (T) med föregående ana 

mffmffffffmf
6402 Olof, född 1548 i Karlskoga sn (T).
Maka 6403 ] [ Dotter 3201 ]

Källa: Mormonerna, Internet


Gift 1579 i Karlskoga sn (T) med nästa ana 

Barn:
Elin Olofsdotter, född 1580, se ana 3201.

mffmffffffmm
6403 , född 1552 i Karlskoga sn (T).
Make 6402 ] [ Dotter 3201 ]

Källa: Mormonerna, Internet


Gift 1579 i Karlskoga sn (T) med föregående ana 

mffmffmmfmff
6452 Jon = 6400
Maka 6453 ] [ Son 3226 ]

mffmffmmfmfm
6453 = 6401
Make 6452 ] [ Son 3226 ]

mffmffmmfmmf
6454 Olof = 6402
Maka 6455 ] [ Dotter 3227 ]

mffmffmmfmmm
6455 = 6403
Make 6454 ] [ Dotter 3227 ]

mffmfmmfmfff
6504 Jöns Håkansson, född 1500 ca, död efter 1545. Bergsman i Grythytte by,
Grythyttan sn (T).
Son 3252 ]

Källa: K.Hedberg


Barn utan känd moder:
Per Jönsson, född 1540 ca, se ana 3252.

mffmmfmmffff
6576 Frans Torbjörnsson Ekestubbe.
Far 13152 ] [ Mor 13153 ] [ Maka 6577 ] [ Son 3288 ]

Källa: K.Hedberg


Gift med nästa ana 

Barn:
Torbjörn Fransson Ekestubbe, se ana 3288.

mffmmfmmfffm
6577 nn Karlsdotter.
Far 13154 ] [ Make 6576 ] [ Son 3288 ]

Källa: K.Hedberg


Gift med föregående ana 

mffmmfmmffmf
6578 Erik Andersson, död 1627 i Hovmanstorp, Nora sn (T). Lagförare.
Far 13156 ] [ Mor 13157 ] [ Maka 6579 ] [ Dotter 3289 ]

Källa: K.Hedberg


Gift med nästa ana 

Barn:
Anna Eriksdotter, se ana 3289.

mffmmfmmffmm
6579 Ursilia Eriksdotter, född 1570 ca, död 1640 ca.
Far 13158 ] [ Make 6578 ] [ Dotter 3289 ]

Källa: K.Hedberg


Gift med föregående ana 

mffmmfmmmfff
6584 Anders Svensson.
Son 3292 ]

Källa: K.Hedberg


Barn utan känd moder:
Jakob Andersson, se ana 3292.

horizontal rule

*** Generation XIII ***

mffmmfmmfffff
13152 Torbjörn Pedersson, död 1549 ca.
Maka 13153 ] [ Son 6576 ]

Källa: K.Hedberg


Gift med nästa ana 

Barn:
Frans Torbjörnsson Ekestubbe, se ana 6576.

mffmmfmmffffm
13153 Anna Stensdotter, död 1574.
Far 26306 ] [ Mor 26307 ] [ Make 13152 ] [ Son 6576 ]

Källa: K.Hedberg


Gift med föregående ana 

Gift med nästa ana 

Barn i första giftet:
Frans Torbjörnsson Ekestubbe, se ana 6576.

mffmmfmmfffmf
13154 Karl Nilsson, död 1569. Domare i Gyttorp.
Dotter 6577 ]

Källa: K.Hedberg


Gift med föregående ana 

Barn i giftet:
Erik Karlsson, se ana 13158.

Barn utan känd moder:
nn Karlsdotter, se ana 6577.

mffmmfmmffmff
13156 Anders (Månsson), död 1572 ca.
Maka 13157 ] [ Son 6578 ]

Källa: K.Hedberg


Gift med nästa ana 

Barn:
Erik Andersson, se ana 6578.

mffmmfmmffmfm
13157 Kerstin Fransdotter, död 1623 ca.
Make 13156 ] [ Son 6578 ]

Källa: K.Hedberg


Gift med föregående ana 

mffmmfmmffmmf
13158 Erik Karlsson, död 1591 ca.
Far 26316 ] [ Mor 26317 ] [ Dotter 6579 ]

Källa: K.Hedberg


Barn utan känd moder:
Ursilia Eriksdotter, född 1570 ca, se ana 6579.

horizontal rule

*** Generation XIV ***

mffmmfmmffffmf
26306 Sten Olofsson, född 1440 ca, död 1510 ca. Bosatt i Våla,
Munktorp (U).
Far 52612 ] [ Mor 52613 ] [ Maka 26307 ] [ Dotter 13153 ]

Källa: K.Hedberg


Gift med nästa ana 

Barn:
Anna Stensdotter, se ana 13153.

mffmmfmmffffmm
26307 Karin Matsdotter, född 1480 ca, död 1540 ca.
Far 52614 ] [ Mor 52615 ] [ Make 26306 ] [ Dotter 13153 ]

Källa: K.Hedberg


Gift med föregående ana 

mffmmfmmffmmff
26316 Karl Nilsson = 13154
Maka 26317 ] [ Son 13158 ]

mffmmfmmffmmfm
26317 Anna Stensdotter = 13153
Far 52634 ] [ Mor 52635 ] [ Make 26316 ] [ Son 13158 ]

horizontal rule

*** Generation XV ***

mffmmfmmffffmff
52612 Olof Jönsson.
Maka 52613 ] [ Son 26306 ]

Källa: K.Hedberg


Gift med nästa ana 

Barn:
Sten Olofsson, född 1440 ca, se ana 26306.

mffmmfmmffffmfm
52613 Kerstin Laurensdotter.
Far 105226 ] [ Mor 105227 ] [ Make 52612 ] [ Son 26306 ]

Källa: K.Hedberg


Gift med föregående ana 

mffmmfmmffffmmf
52614 Mats Trulsson.
Far 105228 ] [ Maka 52615 ] [ Dotter 26307 ]

Källa: K.Hedberg


Gift med nästa ana 

Barn:
Karin Matsdotter, född 1480 ca, se ana 26307.

mffmmfmmffffmmm
52615 Brita Jönsdotter.
Make 52614 ] [ Dotter 26307 ]

Källa: K.Hedberg


Gift med föregående ana 

mffmmfmmffmmfmf
52634 Sten Olofsson = 26306
Far 105268 ] [ Mor 105269 ] [ Maka 52635 ] [ Dotter 26317 ]

mffmmfmmffmmfmm
52635 Karin Matsdotter = 26307
Far 105270 ] [ Mor 105271 ] [ Make 52634 ] [ Dotter 26317 ]

horizontal rule

*** Generation XVI ***

mffmmfmmffffmfmf
105226 Laurens Korske. Underlagsman i Västmanland.
Maka 105227 ] [ Dotter 52613 ]

Källa: K.Hedberg


Gift med nästa ana 

Barn:
Kerstin Laurensdotter, se ana 52613.

mffmmfmmffffmfmm
105227 Cecilia.
Make 105226 ] [ Dotter 52613 ]

Källa: K.Hedberg


Gift med föregående ana 

mffmmfmmffffmmff
105228 Truls Matsson.
Son 52614 ]

Källa: K.Hedberg


Barn utan känd moder:
Mats Trulsson, se ana 52614.

mffmmfmmffmmfmff
105268 Olof Jönsson = 52612
Maka 105269 ] [ Son 52634 ]

mffmmfmmffmmfmfm
105269 Kerstin Laurensdotter = 52613
Far 210538 ] [ Mor 210539 ] [ Make 105268 ] [ Son 52634 ]

mffmmfmmffmmfmmf
105270 Mats Trulsson = 52614
Far 210540 ] [ Maka 105271 ] [ Dotter 52635 ]

mffmmfmmffmmfmmm
105271 Brita Jönsdotter = 52615
Make 105270 ] [ Dotter 52635 ]

horizontal rule

*** Generation XVII ***

mffmmfmmffmmfmfmf
210538 Laurens Korske = 105226
Maka 210539 ] [ Dotter 105269 ]

mffmmfmmffmmfmfmm
210539 Cecilia = 105227
Make 210538 ] [ Dotter 105269 ]

mffmmfmmffmmfmmff
210540 Truls Matsson = 105228
Son 105270 ]

 

horizontal rule

Forskare:
© Sven-Åke Björndahl. Adress: Skirsjövägen 6, 696 96 MARIEDAMM. Telefon: 0583-21170

Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger7 2009-07-06kes släkt